Πτωχευτικός νόμος – Αίτηση για κήρυξη πτώχευσης

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικος νομος Αίτηση για Κήρυξη πτώχευσης

Τι χάνει ο οφειλέτης

Την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να καταθέσει, o οφειλέτης (που προφανώς δεν θα θέλει να το κάνει εκτός κάποιων περιπτώσεων), οι πιστωτές, αλλά και ο εισαγγελέας πρωτοδικών.

1. Υπό ποιες προϋποθέσεις κηρύσσεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε πτώχευση;

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών, δηλαδή εκείνος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Κατά τεκμήριο, ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν αδυνατεί να αποπληρώσει είτε προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε προς τα χρηματοδοτικά ιδρύματα  το 40% τουλάχιστον των συνολικών του υποχρεώσεων για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών και η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

2. Τι ανήκει στην πτωχευτική περιουσία;

Στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνεται το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, στην πτωχευτική περιουσία από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή, ανήκει το μέρος του ετήσιου εισοδήματός του, αφαιρουμένων των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης ή το του δωδεκαπλάσιου του ακατάσχετου, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο.

Τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη ανεξαρτήτως ύψους, μπορούν με αίτησή του να εξαιρεθούν από την πτωχευτική περιουσία, όταν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία ή/και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 10% των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των 100.000 ευρώ, με εξαίρεση όσα αποκτήθηκαν το τελευταίο ένα έτος πριν την υποβολή αίτησης πτώχευσης.

3. Τι δεν ανήκει στην πτωχευτική περιουσία;

Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης.

Επίσης, τονίζεται ότι δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα ακατάσχετα ή εξαιρούμενα με ειδικές νομοθετικές διατάξεις περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη. Συνεπώς, εξακολουθούν να είναι ακατάσχετα οι μισθοί, οι συντάξεις και οι ασφαλιστικές παροχές, όπως ορίζει το δικονομικό δίκαιο και άλλες διατάξεις.

4. Η απόφαση του δικαστηρίου επί της πτώχευσης μπορεί να αμφισβητηθεί;

Ναι, Έναντι της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, είναι δυνατό να ασκηθεί είτε ανακοπή είτε αίτηση ανάκλησης.

5. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον οφειλέτη μετά την περάτωσή της πτώχευσης;

Μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές του. Ο χρόνος που επέρχεται η απαλλαγή εξαρταται από το ύψος της περιουσίας.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια για κήρυξη πτώχευσης, απο την αρχική αίτηση μέχρι της οριστική περάτωση.

Comments are closed.