Αίτηση για Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Αίτηση για Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

1.Τι ισχύει με την Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Ο νέος πτωχευτικός νόμος (4738/2020) που έχει ως τίτλο “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας” στο Α κεφάλαιο προβλέπει την προσπάθεια για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, μέσα από την  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους).

Δεν προβλέπεται υποχρέωση των τραπεζών να απαντούν και να κάνουν προτάσεις. Υπάρχει δυνατότητα για αναστολή μέτρων εκτέλεσης μέχρι την περάτωση της διαδικασίας (άρθρο 18).

2. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση και ποια άλλα στοιχεία συνυποβάλλονται;

Α. Για τα φυσικά πρόσωπα η αίτηση του οφειλέτη περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής

α) πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

β) κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη με τα πλήρη στοιχεία τους, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή, καθώς και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος κάθε οφειλής,

γ) κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων,

δ) πλήρη περιγραφή των βαρών και εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

ε) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

3. Προστατεύεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη από την υποβολή της αίτησης και για πόσο χρόνο;

Ναι. Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την περάτωση της διαδικασίας (2 μήνες), αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων (κινητών ή ακινήτων) του οφειλέτη.

Στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης, δεν είναι επιτρεπτή η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

4. Τι ισχύει για τις οφειλές προς το Δημόσιο/Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(240 δόσεις);

Στην περίπτωση συμμετοχής του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης, εφόσον η σύμβαση εγκριθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη, κοινοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για να γίνει αποδεκτή από τους τελευταίους θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τα εξής:

α) οι απαιτήσεις του Δημοσίου/Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης να μην υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ

β) το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων, και

γ) το περιεχόμενο της σύμβασης να είναι αποτέλεσμα υπολογιστικού εργαλείου (πρόκειται για ένα εργαλείο, η χρήση του οποίου θα υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών και με βάση αυτό θα καθορίζεται οι δόσεις αποπληρωμής, οι τόκοι κλπ)

δ) για να γίνει αποδεκτή η σύμβαση αναδιάρθρωσης με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να πληρεί επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:

  • την αποπληρωμή των οφειλών έως 240 δόσεις
  • να μην ρυθμίζονται εκ νέου οφειλές, που έχουν τύχει ρύθμισης μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του νέου πτωχευτικού νόμου (4738/2020) ή του Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017)
  • η τμηματική αποπληρωμή των οφειλών ανά χρονικά διαστήματα να μην υπερβαίνουν τον μήνα
  • η μηνιαία δόση να είναι άνω των 50 ευρώ
  • δεν παρέχεται περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή
  • η ικανοποίηση των απαιτήσεων να γίνεται μόνο με την παροχή χρηματικών ποσών και όχι με άλλα ανταλλάγματα.

5. Δικαιούμαι να υποβάλλω αίτηση ένταξης στην εξωδικαστική ρύθμιση ?

Υπάρχουν 6 περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης ΔΕΝ δικαιούται να υπαχθεί στη ρύθμιση.

α) όταν το 90% των συνολικών οφειλών του σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή όταν το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

β) όταν εκκρεμεί αίτηση στο δικαστήριο για ένταξη στο ν. Κατσέλη (ν.3869/10) ή στο  ν. 4605/2019 Πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας ή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) ή όταν πρόκειται για εταιρεία και εκκρεμεί  αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση με βάσει το ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας),

Σημαντικό: εκτός αν  έχει παραιτηθεί έγκυρα από τις διαδικασίες των νόμων αυτών μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

γ) όταν ο οφειλέτης (εταιρεία) έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση

δ) όταν εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης στις παραπάνω διαδικασίες ή δεν έχουν παρέλθει 15 μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή για τις εταιρείες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην περίπτωση β’ ή ο πιστωτής έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής του υπό πτώχευση φυσικού ή νομικού προσώπου στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014

ε) όταν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της: φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεσης, εκβίασης,  πλαστογραφίας, δωροδοκίας,  δωροληψίας, λαθρεμπορίας, καταδολίευσης δανειστών,  χρεοκοπίας ή απάτης σε βαθμό κακουργήματος.

στ) όταν ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό 20%. Η επιδείνωση μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων είτε στην αύξηση των δαπανών.

Μπορούμε να εξετάσουμε τον φάκελό σας και να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε εάν μπορείτε να υπαχθείτε στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Comments are closed.