Πλειστηριασμός – Διαδικασία

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πλειστηριασμός - Διαδικασία

κατασχεση ακινητου διαδικασια

Ποια είναι η διαδικασία για να φτάσει ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό

Α. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τράπεζα αποστέλει επιστολή στον δανειολήπτη ή την επιχείρηση καλώντας τον να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης. 

Είναι καλό να τηρηθεί η διαδικασία εκ μέρους του δανειολήπτη, γιατί αν δεν ανταποκριθεί στην επιστολή αυτή, τότε θα θεωρηθεί ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης.

Τότε η Τράπεζα καταγγέλλει τη δανειακή σύμβαση και προχωρά στην έκδοση διαταγής πληρωμής.

Β. Καταγγελία της σύμβασης

Εφόσον δεν ρυθμιστεί το δάνειο η Τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώδικη δήλωση. Η δήλωση κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης.

Η τράπεζα στο σημείο αυτό ζητά από τον δανειολήπτη να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής με τους τόκους και τα έξοδα, εντός προθεσμίας.

Γ. Έκδοση διαταγής πληρωμής.

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής.


Η διαταγή πληρωμής κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη, ο οποίος πλέον καλείται να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής. 

Στο σημείο αυτό αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο πίσω μέρος της διαταγής πληρωμής επισυνάπτεται εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή να ζητήσει το ποσό της οφειλής. 

Μετά την παρέλευση 3 εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου και να βγάλει πρόγραμμα πλειστηριασμού. 

Ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών. Οι λόγοι της ανακοπής είναι καθαρά νομικοί και μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισβήτηση του ποσού της απαίτησης, τυπικούς λόγους σε ότι έχει να κάνει με τη διαδικασία και την τήρηση προθεσμιών, καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους της τράπεζας κλπ. (Δείτε παραδείγμα λόγων εδώ: )Επειδή η συζήτηση της ανακοπής μπορεί να οριστεί σε πολλούς μήνες μετά από την κατάθεσή της ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα προσωρινής προστασίας μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

Μπορεί επίσης να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής του.

Δ. Κατάσχεση ακινήτου και πρόγραμμα πλειστηριασμού

Εάν ο δανειολήπτης δεν έχει ασκήσει ανακοπή ή έχει ασκήσει αλλά απορρίφθηκε, τότε το επόμενο βήμα είναι η κατάσχεση του ακινήτου και ή έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού. 

Η κατάσχεση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος κοινοποιεί τη κατασχετήρια έκθεση μαζί με το πρόγραμμα πλειστηριασμού στο ακίνητο. Η κατασχετήρια έκθεση περιγράφει μεταξύ άλλων το ακίνητο το οποίο κατάσχεται, την απαίτηση για την οποία γίνεται η κατάσχεση και ορίζει την ημερομηνία που θα γίνει ο πλειστηριασμός. 

Ο δανειολήπτης μπορεί να προσβάλει τη κατασχετήρια έκθεση και το πρόγραμμα πλειστηριασμού εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης. 

Οι λόγοι μπορεί να είναι οι ίδιοι με αυτούς που προτάθηκαν στην ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, κυρίως όμως αυτό που μπορεί να προταθεί με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας έχει να κάνει με τη τυπική διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει ο δικαστικός επιμελητής και η τράπεζα που σε πολλές περιπτώσεις δεν πράττει.

Με δύο λόγια δηλαδή αναζητούμε σφάλματα στη κατασχετήρια έκθεση και στη διαδικασία που προηγήθηκε πριν την κατάσχεση. 

Στη περίπτωση δε που η ανακοπή δεν γίνει δεκτή τότε έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε έφεση και να ζητήσουμε την αναστολή του πλειστηριασμού από το Εφετείο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ε. Ξένα funds και πλειστηριασμοί

Για δάνεια που μεταβιβάστηκαν ενώ είχε ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή είχε ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση το fund πρέπει να επιδώσει ξανά τη διαταγή πληρωμής με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα στον δανειολήπτη. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ευκαιρίες να ανακόψει κάποιος αποτελεσματικά την εκτέλεση αφού προκύπτουν νέοι λόγοι ανακοπής. 

Ζ. Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς – εμπορικής αξίας ακινήτου

Στη κατασχετήρια έκθεση εκτιμάται η εμπορική αξία τους ακινήτου η οποία είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό.

Εάν ο δανειολήπτης εκτιμά πως η εμπορική αξία αυτή είναι χαμηλότερη της πραγματικής μπορεί να διορθώσει την τιμή αυτή προς τα πάνω με δικαστική απόφαση ασκώντας την ανακοπή του άρθρου 954.

Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι 15 εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. 

Το όφελος που έχει ο δανειολήπτης είναι α) ανεβάζοντας την εμπορική αξία μειώνεται η πιθανότητα να βρεθεί υποψήφιος πλειοδότης την ημέρα του πλειστηριασμού και ο πλειστηριασμός πιθανόν να ματαιωθεί

 Β) εάν τελικά το ακίνητο πλειστηριαστεί, το ποσό που θα προκύψει να είναι μεγαλύτερο και να γίνει μεγαλύτερη απομείωση από το συνολικό ύψος της οφειλής του προς τη Τράπεζα. 

Εαν έχετε απορίες για εξειδικευμένα σημεία της διαδικασίας πλειστηριασμού, μπορούμε να σας ενημερώσουμε

Comments are closed.