Τι είναι η διαταγή πληρωμής;

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Τι είναι η διαταγή πληρωμής;

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή

Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο.

Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται. 

Δηλαδή δεν καλείται ο δανειολήπτης σε κάποιο δικαστήριο πριν εκδοθεί η διαταγή πληρωμής. Να σημειωθεί ότι αφού εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής μπορεί η Τράπεζα χωρίς τη συναίνεση του δανειολήπτη να εγγράψει προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό του δικό του ή και του εγγυητή.

Συνήθως προηγείται κοινοποίηση ενός εξωδίκου. Η εξώδικη δηλωση αποτελεί μια όχληση δηλαδή μια προειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν υπάρξει συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ο δανειστής θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Προστασία Οφειλέτη - Δανειολήπτη

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από αυτήν που του επιδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής να ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε, ζητώντας να ακυρωθεί. Η Ανακοπή απευθύνεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής και ορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία κλητεύεται να παραστεί και ο δανειστής, ενώ παρίσταται και ο ανακόπτων-οφειλέτης.

Το Δικαστήριο που συζητεί την Ανακοπή αποφασίζει αν θα ακυρωθεί ή όχι η Διαταγή Πληρωμής, ή αν αυτή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ως προς κάποιο μέρος της.

Σημειώστε πως, εως την εκδίκαση της ανακοπής, η περιουσία του οφειλέτη ΔΕΝ προστατεύεται. Για να προστατευτεί, θα πρέπει να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία προϋποθέτει την νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής και την ύπαρξη κινδύνου ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης στο πρόσωπο του οφειλέτη από την εκτέλεσή της, ενώ θα πρέπει να πιθανολογείται και η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής.  

Η αίτηση αναστολής απευθύνεται στο ίδιο Δικαστήριο που απευθύνεται και η ανακοπή. Για να προστατευτεί άμεσα, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει έκδοση προσωρινής διαταγής που θα αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την συζήτηση της Αίτησης αναστολής του ή μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, την εκτέλεση της σε βάρος του Διαταγής Πληρωμής.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, κατασχετηρίων εκθέσεων, και τραπεζικών διαμεσολαβήσεων.

Comments are closed.