Μπορώ να ενταχθώ στην κατηγορία «Ευάλωτοι Οφειλέτες»;

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Μπορώ να ενταχθώ στην κατηγορία «Ευάλωτοι Οφειλέτες»;

Δικαιούχοι επιδόματος στέγασης

1. Ποιοι ορίζονται ως “ευάλωτοι οφειλέτες”;

Στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι δικαιούχοι του επιδόματος Στέγασης. Ειδικότερα, θα πρέπει να πληρούν ορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως λ.χ συνολικό ετήσιο εισόδημα 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.500€, για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000€, συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας 120.000 € (βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), προσαυξανόμενο κατά 15.000 € για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 €, σύνολο τραπεζικών καταθέσεων 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.500 € για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000 €. Επίσης θα πρέπει να πληρούται και το κριτήριο της νόμιμης και μόνιμης διαμονής κατά τα τελευταία 5 έτη στην ελληνική επικράτεια.

Τονίζεται ότι, αν ο ευάλωτος οφειλέτης καταρτίσει μίσθωση για την κύρια κατοικία του, το επίδομα στέγασης καταβάλλεται στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ως μερική εξόφληση του μισθώματος.

2. Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τους ευάλωτους οφειλέτες;

Οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι είτε κηρύχθηκαν σε πτώχευση είτε επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας τους αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την κύρια κατοικία τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης.

3. Πώς ορίζεται ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης;

Ο φορέας θα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), στο οποίο θα παραχωρούνται από το Δημόσιο βάσει σύμβασης παραχώρησης τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του. Ειδικότερα, θα αναλαμβάνει την απόκτηση, τη μίσθωση και τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη.

4. Τι προβλέπεται ειδικότερα για τη μίσθωση της κύριας κατοικίας;

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη και μπορεί να καταγγελθεί, εφόσον ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλλει τρία (3) μισθώματα. Η καταγγελία της μίσθωσης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς.

Εφόσον, ο μισθωτής (ή οι νόμιμοι διάδοχοί του) καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων, τότε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς και να αποκτήσει έναντι τιμήματος την κυριότητα της κύριας κατοικίας, που είχε μεταβιβαστεί στον φορέα. Αν το δικαίωμα αυτό ασκηθεί πριν τη λήξη της μίσθωσης, τότε ο μισθωτής οφείλει να καταβάλλει στον φορέα την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μίσθωσης (των 12 ετών)  επιπλέον του τιμήματος επαναγοράς.

Μπορούμε να εξετάσουμε το φάκελο σας, και να σας πούμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την κατηγορία «ευάλωτοι οφειλέτες»

Comments are closed.