Υπόθεση Διαζυγίου και Διατροφής

Icon depicting a hand giving scales. Vector for providing legal service Iliopoulos in Athens and Kalamata

Υπόθεση Διαζυγίου και Διατροφής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με την από **/03/2019 Προσωρινή Διαταγή εκδοθείσας υπό Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων χορήγησης διατροφής στην αντίδικο σύζυγο, αφού αναγνωρίστηκε η έλλειψη υπαιτιότητας του εντολέως μας συζύγου στην διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, επιδικάστηκε προσωρινή διατροφή στην αιτούσα και αντίδικο σύζυγο ποσού 600 ευρώ για λογαριασμό της ατομικώς,  μηνιαίως με το νόμιμο τόκο, απορρίπτοντας εν μέρει την αίτηση της αντιδίκου και αιτούσας συζύγου.

Comments are closed.