vector depicting the weight / burden of debt for lawyer service

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017)

Ενδεικτικές Πληροφορίες

Ποιες οφειλές υπάγονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Με βάση το ν. 4469/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του Ν. 4549/2018, παρέχεται πλέον η δυνατότητα 120 δόσεων για το διακανονισμό οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο, προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με άλλα λόγια, οι διατάξεις του ως άνω νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Στις διατάξεις του εν λόγω νόμου μπορούν να υπαχθούν οφειλές μέχρι και το 2017, με βάση ρητή διάταξη του νόμου, σύμφωνα με την οποία «Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί μετά την «31η Δεκεμβρίου 2017».

Ως προς τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών με βάση τις διατάξεις του Ν. 4469/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

1. Θετική Εξέλιξη αιτήσεων

 • Περίπου 60 εκατ. ευρώ μπήκαν στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και προήλθαν από 1.396 επιχειρήσεις, οι οποίες γεύτηκαν πρώτες τους καρπούς του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
 • Οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν το «βουνό» χρεών που είχαν έναντι της εφορίας του ΕΦΚΑ και των τραπεζών, οι οποίες να σημειωθεί έδωσαν τη συγκατάθεση τους για ρυθμίσεις όπως και για «κούρεμα» συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ.
 • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο ΕΦΚΑ άναψαν το «πράσινο φως» για κούρεμα από 85% έως 95% των προστίμων και των προσαυξήσεων και έβαλαν το υπόλοιπο ποσό της οφειλής σε 120 δόσεις.
 • Οι τράπεζες κούρεψαν τα πανωτόκια και αύξησαν το χρόνο αποπληρωμής του δανείου έως 20 χρόνια.
 • Σύµφωνα µε την ηγεσία της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), σε καθηµερινή βάση δεκάδες επιχειρήσεις, οµόρρυθµοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης µε τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιµάζουν την αίτησή τους.
 • Σε ό,τι αφορά στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στις 49 εβδοµάδες λειτουργίας της πλατφόρµας για την κατηγορία αυτή (5 Φεβρουαρίου 2018 – 11 Ιανουαρίου 2019), 18.940 εκκίνησαν τη διαδικασία, 11.747 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιµότητα, 3.511 αιτήσεις υποβλήθηκαν και εξ αυτών ήδη 1.040 ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν πλέον ρυθµίσει τις οφειλές τους προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ.
 • Συνοπτικά, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΓ∆ΙΧ, από τις 3 Αυγούστου 2017, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρµα του εξωδικαστικού, µέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019, έχουν αρχίσει τη διαδικασία ετοιµασίας της αίτησης 59.394 επιχειρήσεις, οµόρρυθµοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες, εκ των οποίων υποβλήθηκαν 6.269 αιτήσεις

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Όπως είναι γνωστό, δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4469/2017 παρεχόταν από 03/08/2017 έως και τις 31/12/2018. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

 • Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13του ν.4469/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών όπου εντάσσονται οφειλές πέραν του ενός πιστωτή και ορίζεται συντονιστής, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από τον τελευταίο στους πιστωτές αναστέλλονται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα 90 ημερών, τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη, εκκρεμή ή μη, που αφορούν απαιτήσεις για τις οποίες αιτείται εξωδικαστική ρύθμιση. Κατόπιν της προσθήκης βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 45, προβλέπεται ότι η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εξακολουθεί να ισχύει και μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών και μέχρι τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού, εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του ανωτέρω διαστήματος οφείλεται σε λήψη από πιστωτές παρατάσεων των προθεσμιών για ενέργειες, και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Αν ζητηθεί παράταση προθεσμίας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των ενενήντα (90) ημερών, η αναστολή ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε την παράταση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή. Η παρούσα τροποποίηση έχει άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Διαγραφή Οφειλών

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν.4469/2017, όπως ίσχυε, προβλεπόταν ότι η διαγραφή οφειλών τελούσε υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς εξόφλησης των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης. Με την ψηφισθείσα τροποποίηση η προαναφερόμενη αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς εξόφλησης των ρυθμιζόμενων οφειλών, περιορίζεται στην ολοσχερή αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι και η παράγραφος 7 έχει αναλογική εφαρμογή στους Φ.Κ.Α. οι οποίοι στον εξωδικαστικό μηχανισμό εκπροσωπούνται από το Κ.Ε.Α.Ο. Η παρούσα τροποποίηση έχει άμεση εφαρμογή και σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

Αναστολή ποινικής δίωξης

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου, από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς τον Φ.Κ.Α. και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.  Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ. Η παρούσα προσθήκη έχει άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

2. Δικαιολογητικά / Απαραίτητα Έγγραφα για υπαγωγή στη ρύθμιση

Για την δρομολόγηση της αίτησης θα χρειαστεί να συγκεντρωθούν αρχικώς και να μας αποσταλούν με όποιον πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς στα γραφεία μας στην Αθήνα ή στην Καλαμάτα, άλλως στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις) από τον ενδιαφερόμενο τα κάτωθι:

I. Από τους πιστωτές

 • Βεβαιώσεις Οφειλών από ΔΟΥ, Ασφ. φορέα και λοιπούς πιστωτές (ενδεικτικά τράπεζες, φυσικά πρόσωπα κλπ)
 • Πλήρη στοιχεία οφειλέτηκαι τυχόν κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email).

II. Από τον λογιστή

 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών. 
 • Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών. 
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων 5 φορολογικών ετών. 
 • Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής.
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους. 
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους. 
 • Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της. 
 • Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

III. Από τα δικαστήρια

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη 
 • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

IV. Από την αρμόδια δημόσια αρχή

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση

V. Επιπλέον:

 • Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του ενδιαφερόμενου που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους, ή για άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. 
 • Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον ενδιαφερόμενο, με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
 • Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον ενδιαφερόμενο και αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Συζητηστε εγκαιρα το ζητημα σας, μαζι μας

Τα δικαστηρια εχουν συγκεκριμενες προθεσμιες για ορισμενες ενεργειες