Icon of handcuffs depicting penal law for lawyer service Iliopoulos

Ποινικό Δίκαιο

Ενδεικτικές Περιπτώσεις

Κατηγορίες για Ποινικά Αδικήματα

Είναι εύκολα αντιληπτό πως όταν υπάρχουν κατηγορίες για ποινικά αδικήματα χρειάζονται ιδιαιτέρως προσεκτικοί χειρισμοί, εχεμύθεια και σεβασμός προς το τεκμήριο της αθωότητας.

Η σοβαρότητα των εν λόγω αδικημάτων επιτάσσει άμεση παρέμβαση του δικηγόρου από την πρώτη κιόλας στιγμή σε ότι αφορά την κατάθεση και υποστήριξη μηνύσεων, την εκπροσώπηση κατά την ανάκριση και την παράσταση ενώπιον δικαστηρίων για πταίσματα -πλημμελήματα και κακουργήματα.

Υποθέσεις που υπάγονται στο ποινικό δίκαιο είναι ενδεικτικά:

  • Κατηγορία για Παράβαση Καθήκοντος

Υπάλληλος που παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με πρόθεση ή σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Δυστυχώς, πολλές φορές, οι υπάλληλοι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν αρέσουν σε κάποιον πολίτη, ο οποίος προσπαθώντας να ασκήσει πίεση, προβαίνει σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος ή και άλλα τυχόν αδικήματα. Άλλες φορές βέβαια, υπάρχουν πράγματι υπάλληλοι οι οποίοι, προκειμένου να προσπορίσουν όφελος στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλον, παραβαίνουν τα καθήκοντά τους και προβαίνουν σε ενέργειες παράνομες, που βλάπτουν τα συμφέροντα κάποιου πολίτη

  • Κατηγορία για Υπεξαίρεση:

Ως υπεξαίρεση ορίζεται η εκμετάλλευση ξένου κινητού πράγματος που περιήλθε στην κατοχή του δράστη με οποιονδήποτε τρόπο. Η υπεξαίρεση τυποποιείται ως έγκλημα στο άρθρο 375 του ισχύοντος ελληνικού Ποινικού Κώδικα. Στη βασική μορφή του, το έγκλημα της υπεξαιρέσεως είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση 1-5 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η υπεξαίρεση προσλαμβάνει κακουργηματική μορφή, οπότε τιμωρείται με κάθειρξη από πέντε ως δέκα έτη ανάλογα την περίπτωση.

  • Κατηγορία για Πλαστογραφία:

Πλαστογραφία υπάρχει όταν κανείς καταρτίζει (εξ αρχής) πλαστό έγγραφο ή νοθεύει ένα γνήσιο, με σκοπό να παραπλανήσει, με τη χρήση του, άλλον, αναφορικά με γεγονός, που μπορεί να έχει (έννομες) συνέπειες. Σύμφωνα με τον ορισμό, για να υπάρχει αδίκημα πλαστογραφίας, πρέπει το πλαστό έγγραφο να είναι ικανό να παράξει έννομες συνέπειες . Αν το έγγραφο, παρότι παραποιημένο, δεν μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, να παραπλανήσει δηλαδή άλλον σε ενέργεια, δεν υφίσταται πλαστογραφία.

  • Κατηγορία για Καταδολίευση Δανειστών

Η καταδολίευση δανειστών προβλέπεται όταν ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά η εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη.

  • Κατηγορία για Συκοφαντική Δυσφήμιση

όποιος ισχυρίζεται κάποιο ψευδές γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη κάποιου και ο υπαίτιος το γνώριζε, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Οι συνεργάτες του δικηγορικού μας γραφείου έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμησης, αλλά και περιπτώσεις απλής δυσφήμησης, υπερασπιζόμενοι τον κατηγορούμενο και πετυχαίνοντας την αθώωσή αυτού, είτε αποδεικνύοντας ότι, το γεγονός το οποίο θεωρήθηκε δυσφημιστικό ήταν αλήθεια και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος είτε αποδεικνύοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αδικήματος, είτε επειδή επρόκειτο για έναν απλό ισχυρισμό ή άποψη και όχι για κάποιο ψευδές γεγονός, είτε επειδή αυτό δεν ήταν ικανό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του μηνυτή.

  • Κατηγορία για Ανθρωποκτονία εξ Αμελείας

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας διαπράττει όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν.

Περιπτώσεις ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, που απαντώνται δυστυχώς συχνά, είναι θάνατοι που προέρχονται από ιατρική αμέλεια, όταν ο ιατρός κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, παραβαίνει τους κοινούς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και το καθήκον επιμέλειας, καθώς και θάνατοι που επέρχονται λόγω μη καταβολής της δέουσας επιμέλειας και προσοχής που όφειλαν να καταβάλλουν κατά την οδήγηση οχημάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.

Άλλες φορές, η ανθρωποκτονία από αμέλεια συντελείται στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας τη μορφή εργατικού ατυχήματος, το οποίο προκαλείται λόγω μη τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

  •  Κατηγορία για Κλοπή ή Ληστεία:

Η κλοπή είναι έγκλημα που τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα στα άρθρα 372 ΠΚ επ. Είναι η αφαίρεση ξένου κινητού πράγματος από την κατοχή άλλου με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση. Στη βασική της μορφή είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Η κλοπή απαιτεί δόλο του δράστη, κλοπή εξ’ αμελείας δεν υπάρχει. Ο δράστης πρέπει να έχει επιπλέον και σκοπό παράνομης εκμετάλλευσης, δόλος μόνο ως προς την αφαίρεση του πράγματος δεν αρκεί. 

  • Κατηγορία για Ναρκωτικά:

Οι ποινές που αντιμετωπίζει κάποιος στα εν λόγω αδικήματα είναι μεγάλες για αυτό και η συμβολή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου κρίνεται αναγκαία αφού ενδεικτικά για ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ στην χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων χωρίς την προσήκουσα συνταγή γιατρού ή την ανάμιξη αυτών σε τρόφιμα, με σκοπό  την διάθεση τους σε τρίτους, υπάρχει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών και χρηματική ποινή. 

Συζητηστε εγκαιρα το ζητημα σας, μαζι μας

Η σωστή πληροφόρηση ειναι το ήμισυ της λύσης