newspaper-NEA

Mετονομασία ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑ

newspaper-NEA

Από την 1η Μαρτίου, η μετονομασία του ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑ

Σημαντικά Νέα.

Ο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) μετονομάζεται σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», εφεξής «e-ΕΦΚΑ». Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, από την 1η Μαρτίου 2020, εντάσσονται στον e-ΕΦΚΑ ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης και ο κλάδος εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίοι λειτουργούν µε οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές και οι παροχές ανά κλάδο. Μεταξύ των σκοπών του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται πλέον και η καταβολή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «με την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επιτυγχάνεται η οργανωτική και η διοικητική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) προς όφελος των ασφαλισμένων. Επιτυγχάνεται σαφής μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων από τις κοινές διοικητικές υπηρεσίες του ενοποιημένου φορέα ενώ απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ενσωματωθεί στις κοινές υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων και εφάπαξ του ενοποιημένου φορέα. Τέλος, επιτυγχάνεται κεντρικός κοινός σχεδιασμός για την αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας και των αποθεματικών του ενοποιημένου φορέα».

Οι γενικές διατάξεις με τα έως τώρα κοινωνικοασφαλιστικά δεδομένα επιτρέπουν την έξοδο στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Ειδικές διατάξεις ωστόσο συνεχίζουν να ισχύουν λόγω της μεγάλης μεταβατικής περιόδου που ξεκίνησε το 2015 και φτάνει ως το 2022 για δεκάδες κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο, το πρ. ΙΚΑ, τα πρ. Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών κλπ. 

Περισσότερο κερδισμένοι φαίνεται με τη νέα τροπολογία να είναι κυρίως παλαιοί ασφαλισμένοι (προ του 1993), οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τις 18/08/2015 θεμελιωμένο δικαίωμα, ώστε να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιά και άκρως ευνοϊκότερα όρια ηλικίας και τις μέχρι τότε προβλεπόμενες προϋποθέσεις (χρόνια ασφάλισης και ηλικιακό όριο).

Ασφαλισμένοι που πάσχουν από βαριές παθήσεις υγείας ή ασθένειες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης ώστε να ελεγχθεί κατά προτεραιότητα η περίπτωση τους. Αυτές οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων και να περιγράφουν πλήρως την αδυναμία του ασφαλισμένου.

Σημαντικές Αλλαγές στην απασχόληση συνταξιούχων: Αύξηση της καταβαλλομένης συντάξεως (σε 70% από 40% ) δια της μεταβολής του ποσοστού μείωσης. Επέκταση όμως της διάταξης αυτής και σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί και αναλάβει εργασία προ της δημοσιεύσεως του Ν .4387/2016.

Πολύ σημαντική αλλαγή για τις εφάπαξ παροχές: Παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ παροχών σε κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα. Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, μετά από αίτησή τους, προαιρετικά οι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών. 

newspaper-NEA

Xρέη προς το Δημόσιο: Αυτεπάγγελτη εφαρμογή επιεικέστερου νόμου (ΑΠ Ποιν. 1934/2019)

newspaper-NEA

Xρέη προς το Δημόσιο: Αυτεπάγγελτη εφαρμογή επιεικέστερου νόμου (ΑΠ Ποιν. 1934/2019)

Σημαντικά Νέα.

Με την υπ’ αριθμ. 1934/2019 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Τμήμα Ε Ποινικό) αναίρεσε καταδικαστική απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, κάνοντας δεκτό λόγο αναίρεσης περί εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου που ίσχυσε μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Απόσπασμα της απόφασης

Συνεπώς, εφόσον η προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 469 Π.Κ., όπου αναφέρεται, ότι στην αίτηση και τον συνοδεύοντα αυτή πίνακα χρεών, που υποβάλλονται από τα προαναφερθέντα πρόσωπα προς άσκηση ποινικής δίωξης (άρ. 25 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 1882/1990), δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου τα παραπάνω χρέη με τις προσαυξήσεις τους κ.λπ. από τα τυποποιούμενα στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αδικήματα, είναι ευμενέστερη, η πράξη της μη καταβολής των χρεών αυτών στο Δημόσιο έχει καταστεί ανέγκλητη ( ΑΠ 1616/2019).

Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρεσείουσα κηρύχθηκε ένοχη του ότι: ” Στην …, στις 2/3/2014 ,όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη της κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν. 3220/2004, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό-.διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία … ΕΠΕ διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. … όπως ακριβώς αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα χρεών της παραπάνω Δ.Ο.Υ (αρ ειδ. Βιβλίου …73/2014) και συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την από 17/11/2014 μηνυτήρια αναφορά του Προϊσταμένου της πιο πάνω Δ.Ο.Υ, όπως κατωτέρω επισυνάπτεται, ηθελημένα δεν κατέβαλε ποσό ευρώ #524.209,08#, που αφορά βεβαιωμένα χρέη αυτής προς το Δημόσιο”.

Κατά το συνημμένο πίνακα χρεών τα επίδικα χρέη αφορούν το υπ’ αριθ. 1 ποσού 2.234,44 ευρώ πρόστιμο Κ.Β.Σ, το υπ’ αριθ.2 ποσού 260.703,58 ευρώ Φ.Π.Α, το υπ’ αριθ. 3 ποσού 260.703,06 ευρώ Φ.Π.Α και το υπ’ αριθ. 4 ποσού 568,00 ευρώ εισφορές και τέλος επιτηδεύματος.

Όμως, αφού μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης καταδικαστικής απόφασης ίσχυσε ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν.4619/2019), στο άρθρο 469 του οποίου περιέχεται η παραπάνω επιεικέστερη διάταξη, κατά την οποία τα χρέη από αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως είναι όλα τα προαναφερόμενα του πίνακα χρεών, ανεξάρτητα από το ποσό τους, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης της κατηγορουμένης-αναιρεσείουσας, καθίσταται πλέον ανέγκλητη η αξιόποινη πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο για την οποία αυτή καταδικάσθηκε.

Επομένως, εφόσον η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή ως νομοτύπως και εμπροθέσμως ασκηθείσα περιέχουσα λόγους αναίρεσης την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο ( άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ ΚΠΔ), πρέπει κατ’ αυτεπάγγελτη εφαρμογή του άνω επιεικέστερου νόμου να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να κηρυχθεί η αναιρεσείουσα αθώα της αποδιδόμενης πράξης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 1934/2019 στο areiospagos.gr

Διαβάστε και τις σχετικές ΑΠ Ποιν. 1652/2019 και 1519/2019