Υποβολή Ένστασης Κτηματολόγιο- Δικηγόρος για Διόρθωση στο Κτηματολόγιο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1 Ιουνίου μέχρι 1 Αυγούστου Ξεκίνησε η ανάρτηση στο Κτηματολόγιο της Αθήνας

Τι σημαίνει "ανάρτηση στο Κτηματολόγιο";

Όταν τελείωσε η πρώτη φάση υποβολής εγγράφων στα Κτηματολόγια, τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με σκοπό  την επιβεβαίωση των εγγραφών ή την διόρθωσή τυχόν λαθών επ’ αυτών.

Τώρα βρισκόμαστε στη φάση οπου γίνεται η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (πινάκων και διαγραμμάτων), δηλαδή δημοσιοποίηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν.

Οι δικαιούχοι πρέπει τώρα να ελέγξουν τη δημοσιευση των στοιχείων ώστε να διαπιστώσουν αν το δικαιωμα τους καταχωρήθηκε σωστα, ή αν θεωρούν πως αδικήθηκαν.

Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗ εντός προθεσμίας που τάσσεται ρητά από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και οι οποίες εξετάζονται από τις Επιτροπές Ενστάσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ


Το Δικηγορικό Γραφείο μας, μπορεί να αναλάβει τόσο τη σύνταξη της Ένστασης και την εκπόνηση φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς θεμελίωση των αιτούμενων διορθώσεων προκειμένου να υποστηρίξει τα δικαιώματά σας επάνω στην Ακίνητη Περιουσίας σας

ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η διόρθωση Αρχικών εγγραφών μπορεί να γίνει με τη Διοικητική Διαδικασία της διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, ο οποίος εν συνεχεία εκδίδει σχετική απόφαση.


Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει και διεκπεραιώνει όλη τη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος, συγκεντρώνοντας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

ΈΛΕΓΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών και των σχετικών τίτλων (Συμβολαίων) στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το σφάλμα που έχει προκύψει κατά τις αρχικές εγγραφές μπορεί να διορθωθεί με την συγκεκριμένη διαδικασία ή απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης για την διόρθωσή του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς, με εμπειρία στο χώρο της Κτηματογράφησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΔΗΛΟ ΣΦΑΛΜΑ

Σε πρώτη φάση, θα χρειαστεί να ελέγξουμε τα έγγραφα που έχετε καταθέσει ήδη στο Κτηματολόγιο, δηλαδή:

α) τον τίτλο κτήσης (π.χ. συμβόλαιο) που τεκμηριώνει το δικαίωμα του πατρός σας στο επίμαχο ακίνητο

β) το πιστοποιητικό μεταγραφής / εγγραφής του ανωτέρω τίτλου κτήσης – συμβολαίου (ή των ανωτέρω τίτλων κτήσης – συμβολαίων) του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου,

γ) τα στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου (π.χ. πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα),  

δ) το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για το οποίο αιτείσθε τη σχετική διόρθωση (επιπρόσθετα αν είναι εφικτό την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση του Ν. 2308-1995 του αγροτεμαχίου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό κτηματογραφημένου ακινήτου)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. 

Η κτηματογράφηση ξεκινά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία κηρύσσει μια περιοχή υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης με την οποία κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Συνοπτικά, το Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Με την καταγραφή στο κτηματολόγιο επιτυγχάνουμε την πλήρη καταγραφή της πληροφορίας που αφορά σε κάθε ακίνητο, συνδυάζοντας τη χωρική με τη νομική πληροφορία. Ως προς την εγγύηση της νομικής πληροφορίας, η υπεροχή της κτηματολογικής βάσης έγκειται στο ότι είναι κτηματοκεντρικά δομημένη. Δηλαδή, παρέχει τη δυνατότητα έρευνας με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο, όπως συμβαίνει στα Υποθηκοφυλακεία. Ως προς την τεχνική πληροφορία, η κτηματολογική βάση εξασφαλίζει στον πολίτη πρόσβαση στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου, που έως τώρα δεν ήταν καταγεγραμμένα σε καμία βάση. Επιπλέον, στο κτηματολόγιο καταγράφονται δικαιώματα που επίσης, έως τώρα, δεν ήταν καταχωρισμένα σε καμία βάση δεδομένων, όπως είναι η συνήθης στην ελληνική περιφέρεια άτυπη πρακτική της χρησικτησίας.

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Κάθε ένα από τα ψηφία που τον αποτελούν προσδιορίζει συγκεκριμένη πληροφορία και συγκεκριμένα, τον Νομό στο οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο, τον Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα, τον «κτηματολογικό τομέα», την «κτηματολογική ενότητα» και τέλος τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

Αρχική Κτηματολογική Εγγραφή είναι η πρώτη εγγραφή ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή η εγγραφή που εμφανίζεται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στην εγγραφή αυτή στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.

Μπορειτε να βρείτε αναλυτικά τις διευθύνσεις των Κτηματολογικών γραφείων σε αυτό τον σύνδεσμο

Shopping Basket