Πτωχευτικός νόμος για επιχειρήσεις

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικός νόμος για επιχειρήσεις

Πτώχευση εταιρίας

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης πτώχευσης έχουν Εταιρείες και Επιχειρήσεις με οφειλές σε Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Servicers Μ.Ε.Α.” ή “Servicers”), στο Δημόσιο ή τον eΕΦΚΑ.

Εάν η οφειλέτιδα Εταιρεία ή Επιχείρηση είναι ήδη σε «παύση πληρωμών» τότε δικαίωμα κατάθεσης αίτησης πτώχευσης έχουν εκτός από την οφειλέτιδα, έκαστος των πιστωτών καθώς και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας. 

1. Προϋπόθεση Πτώχευσης

Η Εταιρεία ή η Επιχείρηση να βρίσκεται σε “παύση πληρωμών”. Με τον όρο “παύση πληρωμών” νοείται η κατάσταση όπου κάποιος αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Τεκμαίρεται η παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο τον eΕΦΚΑ ή τις τράπεζες, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών και για μη εξυπηρετούμενο ποσό άνω των 30.000 ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

2.Διαδικασία Πτώχευσης

Στο Νέο Πτωχευτικό Νόμο γίνονται πλέον δύο διακρίσεις:

α) Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και 

β) Λοιπές Πτωχεύσεις

α. Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Εντάσσονται όσες Εταιρείες ή Επιχειρήσεις για δύο συνεχόμενες χρήσεις ικανοποιούν δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4308/2014. Δηλαδή :

i)το σύνολο του ενεργητικού τους δεν είναι μεγαλύτερο από 350.000 ευρώ,

ii)το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους δεν είναι μεγαλύτερο των 700.000 ευρώ και

iii) ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν είναι μεγαλύτερος των 10 ατόμων.

Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας. Εκκινεί με ηλεκτρονική αίτηση πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (ΗΜΦ) στο οποίο και παραμένει δημοσιευμένη για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Εάν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν υποβληθεί παρέμβαση τρίτου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη προϋπόθεση τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο (Ειρηνοδικείο). Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το Ειρηνοδικείο ο εισηγητής ο οποίος διορίζει τον σύνδικο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, σε αρκετά περιφερειακά Ειρηνοδικεία, υπάρχουν ενεργοί μόνο ένας Ειρηνοδίκης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαφοροποίηση του προσώπου του πτωχευτικού δικαστή από τον εισηγητή της πτώχευσης.

β. Λοιπές Πτωχεύσεις: 

Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας ή της Επιχείρησης το οποίο δικάζει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη ότι οι πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιόν του ασκούνται με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά χωρίς τήρηση προδικασίας, ενώ οι κύριες παρεμβάσεις ασκούνται υποχρεωτικά με αυτοτελές δικόγραφο το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την δικάσιμο, και συνεκδικάζονται υποχρεωτικά με την αίτηση.

Η άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές δικόγραφο σε διαφορετική δικάσιμο, δεν αποτελεί λόγο αναβολής της συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο. Είναι σαφής, λοιπόν, η πρόθεση του νομοθέτη για την επίσπευση των διαδικασιών. Ωστόσο η πρόβλεψή του για ουσιαστική απαγόρευση εφέσεως επί της απόφασης εγείρει δικονομικά – συνταγματικά ζητήματα.

Με την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης αποφασίζεται η ρευστοποίηση είτε του συνόλου της επιχείρησης είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Στα πλαίσια αυτά αποφασίζεται και η απαλλαγή ή όχι των εκπροσώπων και των διοικούντων των υπό πτώχευση εταιρειών και επιχειρήσεων. 

3. Απαλλαγή των εκπροσώπων των υπό πτώχευση εταιρειών και επιχειρήσεων

Με το άρθρο 195 του νΠτΚ τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται της ευθύνης τους για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 3 έτη πριν από την παύση των πληρωμών (εννοείται: εφόσον η πτώχευση κηρύχθηκε λόγω παύσης πληρωμών) ή έως και 3 έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης για την πτώχευση (εφόσον η πτώχευση κηρύχθηκε λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης).

Ο προσδιορισμός του χρόνου της παύσης πληρωμών (δηλ. της ημερομηνίας) είναι σημαντικός: το πτωχευτικό Δικαστήριο δύναται να ορίσει ότι αυτός ανατρέχει σε διάστημα έως και 2 έτη πριν την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης (τα 2 έτη αποτελούν το προγενέστερο δυνατό χρονικό σημείο στο οποίο μπορεί το Δικαστήριο να προσδιορίσει την παύση πληρωμών). Έτσι, η απαλλαγή του νομίμου εκπροσώπου μπορεί κατ’ αποτέλεσμα τελικά να εκτείνεται έως και 5 έτη πριν την ημερομηνία κατά την οποία κατατίθεται η αίτηση πτώχευσης (δύο έτη – το μέγιστο διάστημα στο οποίο δύναται να ανατρέχει η παύση πληρωμών – και 36 μήνες πριν από την ορισθείσα παύση πληρωμών).

Απο τη νέα διάταξη δεν ευνοούνται μόνο εκπρόσωποι κατά την κήρυξη της πτώχευσης αλλά και πρόσωπα τα οποία κατείχαν τις προαναφερθείσες ιδιότητες κατά το παρελθόν. Ο λόγος είναι πως σύμφωνα π.χ. με το άρθρο 50 ΚΦΔ, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενοι ορίζονται εκείνοι που κατά το διάστημα στο οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι συγκεκριμένες φορολογικές οφειλές, κατείχαν τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης. Η τριετία (έως πενταετία) αποτελεί και πάλι το απώτατο όριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 263 παρ. 6 του νΠτΚ, η απαλλαγή αυτή (ενν. εκείνη του ά. 195) εφαρμόζεται και επί εκπροσώπων νομικού προσώπου που κηρύχθηκε σε πτώχευση “σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 ή του προϊσχύοντος πτωχευτικού δικαίου. Συνεπώς, η ευμενής αυτή μεταχείριση δρα και αναδρομικά.

Εξίσου σημαντικό για τους αλληλεγγύως ευθυνόμενους είναι όμως και το εξής: τα ευεργετικά αποτελέσματα της απαλλαγής εκτείνονται και στο ποινικό σκέλος: σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα Απόφαση Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων (44510 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Β’ 1516/15-04-2021), οι οφειλές στις οποίες εκτείνεται η απαλλαγή δεν λαμβάνονται υπόψη για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου ή διοικούντος για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Εξάλλου, κατόπιν της απαλλαγής, τα ποσά αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση στον νόμιμο εκπρόσωπο ή διοικούντα αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Μπορούμε να εξετάσουμε το φάκελο σας, και να σας παρέχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση για την υπόθεσή σας

Comments are closed.