Icon depicting a legal mediation in process. Vector for law service Iliopoulos

Διαμεσολάβηση

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Αναγκαίες Πληροφορίες

Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση είναι ο πλέον σύγχρονος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Τα μέρη της διαφοράς- με την υποχρεωτική παρουσία των δικηγόρων τους- επιλέγουν τα ίδια τον Διαμεσολαβητή τους, με τη βοήθεια του οποίου διαπραγματεύονται και καταλήγουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση για τη διαφορά τους. Η συμφωνία στην οποία καταλήγουν τα μέρη μπορεί να έχει ισχύ ισοδύναμη με δικαστική απόφαση, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να καταστεί τίτλος εκτελεστός το Πρακτικό της Διαμεσολάβησης, το οποίο αποτυπώνει τη συμφωνία τους. Αποτελεί μία διαδικασία εκούσια, εθελοντική και απολύτως ευέλικτη την οποία χαρακτηρίζει η εχεμύθεια, η ανεξαρτησία και η εμπιστευτικότητα.

Τι μπορεί να επιλυθεί με Διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το Ν. 3898/2010, με Διαμεσολάβηση επιλύονται διαφορές ιδιωτικού δικαίου (αστικές ή εμπορικές) για τις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η πλειοψηφία των διαφορών των ιδιωτών π.χ. οικογενειακές, μισθωτικές, εμπορικές, κτηματικές, κατασκευαστικές, περιουσιακές, αποζημιώσεων, προμηθευτώνπρομηθευόμενων, τραπεζικές, κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνονται επομένως οι διαφορές δημοσίου δικαίου, όπως είναι π.χ. φορολογικές διαφορές, ενώ από τις διαφορές ιδιωτικού δικαίου δεν υπάγονται στη Διαμεσολάβηση εκείνες, για τις οποίες απαιτείται από το νόμο προσφυγή στα δικαστήρια και έκδοση δικαστικής απόφασης (π.χ. η έκδοση διαζυγίου).

Τι είναι ο Διαμεσολαβητής;

Ο Διαμεσολαβητής είναι ο ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος σε τεχνικές διαπραγμάτευσης και ψυχολογίας και διαπιστευμένος, και είναι σε θέση να αποφορτίζει την ατμόσφαιρα, να αποκαθιστά το διάλογο μεταξύ των μερών και τελικά να βοηθά τα μέρη να αναζητούν ρεαλιστικές λύσεις και να καταλήγουν σε συμφωνία. Ο Διαμεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη από κοινού και αναλαμβάνει να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Νόμο και τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.
Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν Διαμεσολαβητή από τον κατάλογο, που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr), στον οποίο αναγράφονται όλοι οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Ν. 3898/2010.

Γιατί να επιλέξω τη Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση συμφέρει περισσότερο από την δικαστική εμπλοκή γιατί:

 • είναι σύντομη,
 • έχει χαμηλό κόστος,
 • είναι μία διαδικασία απλή, άμεση και ευέλικτη,
 • τα μέρη συμμετέχουν ενεργά,
 • η λύση της διαφοράς διαμορφώνεται από τα ίδια τα μέρη,
 • επικρατεί κλίμα απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας,
 • συμβάλλει στη συναισθηματική εκτόνωση,
 • αποκλείεται η παρατεταμένη αβεβαιότητα και αγωνία,
 • λαμβάνονται υπόψη και αποκαθίστανται όλες οι πτυχές μιας διαφοράς (νομικές, οικονομικές, εμπορικές, κοινωνικές και συναισθηματικές).

Μπορώ να έχω δικηγόρο μαζί μου στη Διαμεσολάβηση;

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπός τους, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, παρίστανται υποχρεωτικά με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

Ποιος μπορεί να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης;

Ο Διαμεσολαβητής, τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών. Ωστόσο, κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών δεν αποκλείεται να παρευρεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπόθεσης, και λοιπά άτομα (π.χ. τεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές κ.λ.π.) τα οποία, όμως, υπογράφουν τη δήλωση εμπιστευτικότητας.

Ποιος αποφασίζει στη Διαμεσολάβηση;

Τα μέρη είναι οι πρωταγωνιστές στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Μέσα από το διάλογο καταλήγουν οι ίδιοι σε μια αμοιβαία αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσα από τα διάφορα στάδια, που προσφέρει ο μοναδικός θεσμός της Διαμεσολάβησης. Τα μέρη, λοιπόν, διαπραγματεύονται απευθείας και καταλήγουν στο αποτέλεσμα εκείνο, που είναι προς το συμφέρον τους, χωρίς να τους επιβάλλεται μία απόφαση την οποία εκδίδει ένα τρίτο πρόσωπο, ο δικαστής, η οποία συχνά δεν ικανοποιεί ή αιφνιδιάζει τα διάδικα μέρη.

Πόσο διαρκεί η Διαμεσολάβηση;

H Διαμεσολάβηση είναι ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία. Δεν έχει ορισμένη διάρκεια, μπορεί ακόμη και να ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες.

Πόσο κοστίζει η διαδικασία της Διαμεσολάβησης;

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το αρ. 12 Ν. 3898/2010 και Υ.Α. 1460 οικ./27.1.2012 ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ ανά ώρα πλέον ΦΠΑ, για 24 ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Η αμοιβή αυτή κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών της διαφοράς.

Σημειωτέον πως το συνολικό κόστος είναι πάντα πολύ μικρότερο από τα δικαστικά έξοδα  συμπεριλαμβανομένων των παραβολών, των εισφορών στον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο και τις αμοιβές δικηγόρων.

Νομικό Πλαίσιο Διαμεσολάβησης

 • Νόμος 4512/2018 περί Yποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορών
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1009/23.4.2014) – “Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ”
 • Νόμος 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
 • Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
 • “Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008” για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Γιατί δεν έχω ξανακούσει για την Διαμεσολαβηση;

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι σχετικά νέος στην ελληνική πραγματικότητα. Εισήχθη στο Ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3898/2010. Στο εξωτερικό, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, είναι ευρύτατα διαδεδομένος και λειτουργεί με επιτυχία αρκετές δεκαετίες τώρα, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ομαλότερη διευθέτηση των διαφορών καθώς και στην αποσυμφόρηση των πινακίων των δικαστηρίων.

Τέλος, ορίζεται και στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013 αρ.35 παρ.3), πως “ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών και γενικά να συμβάλλει στην επίλυση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος του εντολέα του.”

 

Με σωστή πληροφόρηση μπορείτε να αποφύγετε υψηλά έξοδα δικαστηρίων

Με σωστή πληροφόρηση μπορείτε να αποφύγετε υψηλά έξοδα δικαστηρίων

Shopping Basket