Υποβολή Ένστασης Κτηματολόγιο

Υποβολή Ένστασης Κτηματολόγιο- Δικηγόρος για Διόρθωση στο Κτηματολόγιο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1 Ιουνίου μέχρι 1 Αυγούστου Ξεκίνησε η ανάρτηση στο Κτηματολόγιο της Αθήνας

Τι σημαίνει "ανάρτηση στο Κτηματολόγιο";

Όταν τελείωσε η πρώτη φάση υποβολής εγγράφων στα Κτηματολόγια, τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με σκοπό  την επιβεβαίωση των εγγραφών ή την διόρθωσή τυχόν λαθών επ’ αυτών.

Τώρα βρισκόμαστε στη φάση οπου γίνεται η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (πινάκων και διαγραμμάτων), δηλαδή δημοσιοποίηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν.

Οι δικαιούχοι πρέπει τώρα να ελέγξουν τη δημοσιευση των στοιχείων ώστε να διαπιστώσουν αν το δικαιωμα τους καταχωρήθηκε σωστα, ή αν θεωρούν πως αδικήθηκαν.

Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗ εντός προθεσμίας που τάσσεται ρητά από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και οι οποίες εξετάζονται από τις Επιτροπές Ενστάσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ


Το Δικηγορικό Γραφείο μας, μπορεί να αναλάβει τόσο τη σύνταξη της Ένστασης και την εκπόνηση φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς θεμελίωση των αιτούμενων διορθώσεων προκειμένου να υποστηρίξει τα δικαιώματά σας επάνω στην Ακίνητη Περιουσίας σας

ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η διόρθωση Αρχικών εγγραφών μπορεί να γίνει με τη Διοικητική Διαδικασία της διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, ο οποίος εν συνεχεία εκδίδει σχετική απόφαση.


Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει και διεκπεραιώνει όλη τη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος, συγκεντρώνοντας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

ΈΛΕΓΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών και των σχετικών τίτλων (Συμβολαίων) στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το σφάλμα που έχει προκύψει κατά τις αρχικές εγγραφές μπορεί να διορθωθεί με την συγκεκριμένη διαδικασία ή απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης για την διόρθωσή του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς, με εμπειρία στο χώρο της Κτηματογράφησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΔΗΛΟ ΣΦΑΛΜΑ

Σε πρώτη φάση, θα χρειαστεί να ελέγξουμε τα έγγραφα που έχετε καταθέσει ήδη στο Κτηματολόγιο, δηλαδή:

α) τον τίτλο κτήσης (π.χ. συμβόλαιο) που τεκμηριώνει το δικαίωμα του πατρός σας στο επίμαχο ακίνητο

β) το πιστοποιητικό μεταγραφής / εγγραφής του ανωτέρω τίτλου κτήσης – συμβολαίου (ή των ανωτέρω τίτλων κτήσης – συμβολαίων) του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου,

γ) τα στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου (π.χ. πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα),  

δ) το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για το οποίο αιτείσθε τη σχετική διόρθωση (επιπρόσθετα αν είναι εφικτό την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση του Ν. 2308-1995 του αγροτεμαχίου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό κτηματογραφημένου ακινήτου)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. 

Η κτηματογράφηση ξεκινά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία κηρύσσει μια περιοχή υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης με την οποία κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Συνοπτικά, το Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Με την καταγραφή στο κτηματολόγιο επιτυγχάνουμε την πλήρη καταγραφή της πληροφορίας που αφορά σε κάθε ακίνητο, συνδυάζοντας τη χωρική με τη νομική πληροφορία. Ως προς την εγγύηση της νομικής πληροφορίας, η υπεροχή της κτηματολογικής βάσης έγκειται στο ότι είναι κτηματοκεντρικά δομημένη. Δηλαδή, παρέχει τη δυνατότητα έρευνας με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο, όπως συμβαίνει στα Υποθηκοφυλακεία. Ως προς την τεχνική πληροφορία, η κτηματολογική βάση εξασφαλίζει στον πολίτη πρόσβαση στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου, που έως τώρα δεν ήταν καταγεγραμμένα σε καμία βάση. Επιπλέον, στο κτηματολόγιο καταγράφονται δικαιώματα που επίσης, έως τώρα, δεν ήταν καταχωρισμένα σε καμία βάση δεδομένων, όπως είναι η συνήθης στην ελληνική περιφέρεια άτυπη πρακτική της χρησικτησίας.

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Κάθε ένα από τα ψηφία που τον αποτελούν προσδιορίζει συγκεκριμένη πληροφορία και συγκεκριμένα, τον Νομό στο οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο, τον Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα, τον «κτηματολογικό τομέα», την «κτηματολογική ενότητα» και τέλος τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

Αρχική Κτηματολογική Εγγραφή είναι η πρώτη εγγραφή ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή η εγγραφή που εμφανίζεται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στην εγγραφή αυτή στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.

Μπορειτε να βρείτε αναλυτικά τις διευθύνσεις των Κτηματολογικών γραφείων σε αυτό τον σύνδεσμο

newspaper-NEA

Mετονομασία ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑ

newspaper-NEA

Από την 1η Μαρτίου, η μετονομασία του ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑ

Σημαντικά Νέα.

Ο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) μετονομάζεται σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», εφεξής «e-ΕΦΚΑ». Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, από την 1η Μαρτίου 2020, εντάσσονται στον e-ΕΦΚΑ ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης και ο κλάδος εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίοι λειτουργούν µε οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές και οι παροχές ανά κλάδο. Μεταξύ των σκοπών του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται πλέον και η καταβολή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «με την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επιτυγχάνεται η οργανωτική και η διοικητική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) προς όφελος των ασφαλισμένων. Επιτυγχάνεται σαφής μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων από τις κοινές διοικητικές υπηρεσίες του ενοποιημένου φορέα ενώ απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ενσωματωθεί στις κοινές υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων και εφάπαξ του ενοποιημένου φορέα. Τέλος, επιτυγχάνεται κεντρικός κοινός σχεδιασμός για την αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας και των αποθεματικών του ενοποιημένου φορέα».

Οι γενικές διατάξεις με τα έως τώρα κοινωνικοασφαλιστικά δεδομένα επιτρέπουν την έξοδο στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Ειδικές διατάξεις ωστόσο συνεχίζουν να ισχύουν λόγω της μεγάλης μεταβατικής περιόδου που ξεκίνησε το 2015 και φτάνει ως το 2022 για δεκάδες κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο, το πρ. ΙΚΑ, τα πρ. Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών κλπ. 

Περισσότερο κερδισμένοι φαίνεται με τη νέα τροπολογία να είναι κυρίως παλαιοί ασφαλισμένοι (προ του 1993), οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τις 18/08/2015 θεμελιωμένο δικαίωμα, ώστε να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιά και άκρως ευνοϊκότερα όρια ηλικίας και τις μέχρι τότε προβλεπόμενες προϋποθέσεις (χρόνια ασφάλισης και ηλικιακό όριο).

Ασφαλισμένοι που πάσχουν από βαριές παθήσεις υγείας ή ασθένειες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης ώστε να ελεγχθεί κατά προτεραιότητα η περίπτωση τους. Αυτές οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων και να περιγράφουν πλήρως την αδυναμία του ασφαλισμένου.

Σημαντικές Αλλαγές στην απασχόληση συνταξιούχων: Αύξηση της καταβαλλομένης συντάξεως (σε 70% από 40% ) δια της μεταβολής του ποσοστού μείωσης. Επέκταση όμως της διάταξης αυτής και σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί και αναλάβει εργασία προ της δημοσιεύσεως του Ν .4387/2016.

Πολύ σημαντική αλλαγή για τις εφάπαξ παροχές: Παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ παροχών σε κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα. Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, μετά από αίτησή τους, προαιρετικά οι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών. 

newspaper-NEA

Xρέη προς το Δημόσιο: Αυτεπάγγελτη εφαρμογή επιεικέστερου νόμου (ΑΠ Ποιν. 1934/2019)

newspaper-NEA

Xρέη προς το Δημόσιο: Αυτεπάγγελτη εφαρμογή επιεικέστερου νόμου (ΑΠ Ποιν. 1934/2019)

Σημαντικά Νέα.

Με την υπ’ αριθμ. 1934/2019 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Τμήμα Ε Ποινικό) αναίρεσε καταδικαστική απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, κάνοντας δεκτό λόγο αναίρεσης περί εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου που ίσχυσε μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Απόσπασμα της απόφασης

Συνεπώς, εφόσον η προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 469 Π.Κ., όπου αναφέρεται, ότι στην αίτηση και τον συνοδεύοντα αυτή πίνακα χρεών, που υποβάλλονται από τα προαναφερθέντα πρόσωπα προς άσκηση ποινικής δίωξης (άρ. 25 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 1882/1990), δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου τα παραπάνω χρέη με τις προσαυξήσεις τους κ.λπ. από τα τυποποιούμενα στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αδικήματα, είναι ευμενέστερη, η πράξη της μη καταβολής των χρεών αυτών στο Δημόσιο έχει καταστεί ανέγκλητη ( ΑΠ 1616/2019).

Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρεσείουσα κηρύχθηκε ένοχη του ότι: ” Στην …, στις 2/3/2014 ,όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη της κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν. 3220/2004, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό-.διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία … ΕΠΕ διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. … όπως ακριβώς αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα χρεών της παραπάνω Δ.Ο.Υ (αρ ειδ. Βιβλίου …73/2014) και συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την από 17/11/2014 μηνυτήρια αναφορά του Προϊσταμένου της πιο πάνω Δ.Ο.Υ, όπως κατωτέρω επισυνάπτεται, ηθελημένα δεν κατέβαλε ποσό ευρώ #524.209,08#, που αφορά βεβαιωμένα χρέη αυτής προς το Δημόσιο”.

Κατά το συνημμένο πίνακα χρεών τα επίδικα χρέη αφορούν το υπ’ αριθ. 1 ποσού 2.234,44 ευρώ πρόστιμο Κ.Β.Σ, το υπ’ αριθ.2 ποσού 260.703,58 ευρώ Φ.Π.Α, το υπ’ αριθ. 3 ποσού 260.703,06 ευρώ Φ.Π.Α και το υπ’ αριθ. 4 ποσού 568,00 ευρώ εισφορές και τέλος επιτηδεύματος.

Όμως, αφού μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης καταδικαστικής απόφασης ίσχυσε ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν.4619/2019), στο άρθρο 469 του οποίου περιέχεται η παραπάνω επιεικέστερη διάταξη, κατά την οποία τα χρέη από αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως είναι όλα τα προαναφερόμενα του πίνακα χρεών, ανεξάρτητα από το ποσό τους, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης της κατηγορουμένης-αναιρεσείουσας, καθίσταται πλέον ανέγκλητη η αξιόποινη πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο για την οποία αυτή καταδικάσθηκε.

Επομένως, εφόσον η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή ως νομοτύπως και εμπροθέσμως ασκηθείσα περιέχουσα λόγους αναίρεσης την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο ( άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ ΚΠΔ), πρέπει κατ’ αυτεπάγγελτη εφαρμογή του άνω επιεικέστερου νόμου να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να κηρυχθεί η αναιρεσείουσα αθώα της αποδιδόμενης πράξης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 1934/2019 στο areiospagos.gr

Διαβάστε και τις σχετικές ΑΠ Ποιν. 1652/2019 και 1519/2019

Icon depicting a hand giving scales. Vector for providing legal service Iliopoulos in Athens and Kalamata

GDPR: Επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο από την ελληνική Αρχή προστασίας δεδομένων

Icon depicting a hand giving scales. Vector for providing legal service Iliopoulos in Athens and Kalamata

GDPR: Επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο από την ελληνική Αρχή προστασίας δεδομένων

Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ στην PWC για παράνοµη επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων της.

Το πρώτο της πρόστιμο με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την Αρχή, η υπόθεση έφτασε ενώπιόν της έπειτα από καταγγελία της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής («ΕΛΕΠΑ») κατά της εταιρίας «PWC» για παράνοµη επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων σε αυτή.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην καταγγελία, οι υπεύθυνοι της καταγγελλόµενης εταιρίας διένειµαν στο προσωπικό της «∆ήλωση Αποδοχής όρων Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων» καθώς και νέες ατοµικές συµβάσεις (που επισυνάφθηκαν στην καταγγελία), οι οποίες περιελάµβαναν εδάφια που αναφέρονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ζητώντας επιτακτικά να τις υπογράψουν, κατά παράβαση του ν. 2472/1997, δεδοµένης µάλιστα της πλεονεκτικής θέσης της εργοδοσίας έναντι των εργαζοµένων, ώστε εµµέσως να εξαναγκαστούν προς υπογραφή αυτών.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εν λόγω καταγγελία,

α) µε τη συγκεκριµένη δήλωση ζητείτο από το προσωπικό, να δώσει τη συγκατάθεσή του και να επιτρέψει ρητά και ανεπιφύλακτα στην εταιρία να καταχωρήσει και να χρησιµοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία, τόσο τα ήδη κατατεθέντα όσο και τα µελλοντικά, στις βάσεις δεδοµένων που διατηρεί, αν και από τον χαρακτήρα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εταιρίας δεν προκύπτει οποιοσδήποτε λόγος ασφάλειας, που θα καθιστούσε ανεκτή µια τέτοια καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων.

β) ζητείτο από τους εργαζόµενους να συναινέσουν µε τη δήλωσή τους αυτή στην περαιτέρω διοχέτευση των προσωπικών τους δεδοµένων σε τρίτα πρόσωπα ακόµη και σε πελάτες της εταιρίας, ζητώντας την εν λευκώ στην ουσία συγκατάθεση των εργαζοµένων να χρησιµοποιεί και να κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά τους στοιχεία, όπου και µε όποιο τρόπο κρίνει ότι εξυπηρετούνται τα επιχειρηµατικά της συµφέροντα και

γ) µε τον τρόπο αυτό δροµολογείται και η περαιτέρω παρακολούθησή τους στον χώρο εργασίας όπως µε κάµερες κ.ά.

Η Αρχή έκρινε ότι προκειμένου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, ήτοι επεξεργασίας σύμφωνης προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) υπ’ αρ. 679/2016, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις εφαρμογής και τήρησης των αρχών του άρθρου 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

Η αναγνώριση και επιλογή της κατάλληλης νομικής βάσης εκ των προβλεπομένων στο άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ είναι στενά συνδεδεμένη με την αρχή της θεμιτής ή δίκαιης επεξεργασίας καθώς και με την αρχή του περιορισμού του σκοπού, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει όχι μόνο να επιλέγει την κατάλληλη νομική βάση προ της έναρξης της επεξεργασίας, τεκμηριώνοντας εσωτερικά την επιλογή αυτή κατ’ εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας, αλλά και να ενημερώνει κατ’ αρ. 13 παρ. 1 εδ. γ’ και 14 παρ. 1 εδ. γ’ ΓΚΠΔ για την χρήση της το υποκείμενο των δεδομένων καθώς η επιλογή της κάθε νομικής βάσης ασκεί έννομη επιρροή στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

Κεντρικό μέγεθος του μοντέλου συμμόρφωσης που υιοθετήθηκε από τον ΓΚΠΔ συνιστά η αρχή της λογοδοσίας στο πλαίσιο της οποίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης προς τις αρχές του άρθρου 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ και να αποδεικνύει αυτά από μόνος του χωρίς μάλιστα να απαιτείται η Αρχή, στο πλαίσιο άσκησης των ερευνητικών – ελεγκτικών εξουσιών της, να υποβάλλει επιμέρους – εξειδικευμένα ερωτήματα και αιτήματα προς διαπίστωση της συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι η Αρχή εξαιτίας του ότι διανύεται το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής του ΓΚΠΔ υποβάλλει εξειδικευμένα ερωτήματα και αιτήματα στο πλαίσιο άσκησης των συναφών ερευνητικών – ελεγκτικών εξουσιών της ώστε να διευκολύνει την από μέρους των υπευθύνων επεξεργασίας τεκμηρίωση της λογοδοσίας.

Οι αρχές της σύννομης, θεμιτής (ή δίκαιης) και με διαφανή τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ αρ. 5 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ επιτάσσουν την επιλογή της συγκατάθεσης ως νομικής βάσης κατ’ αρ. 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ μόνο εφόσον οι υπόλοιπες νομικές βάσεις δεν εφαρμόζονται, ώστε να καθίσταται μεταγενέστερα της αρχικής επιλογής αδύνατη η αλλαγή και μετάβαση σε άλλη νομική βάση. Σε περίπτωση κατά την οποία το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, δεν επιτρέπεται η συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό άλλη νομική βάση.

Όταν εφαρμόζεται ορθά η νομική βάση της συγκατάθεσης, υπό την έννοια ότι ουδεμία άλλη νομική βάση τυγχάνει εφαρμογής, η μη χορήγηση ή η ανάκληση της ισοδυναμεί με απόλυτη απαγόρευση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελεύθερη λόγω της εγγενούς ανισότητας των μερών. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιλογή της νομικής βάσης της συγκατάθεσης υπήρξε εσφαλμένη καθώς η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποσκοπούσε στην διενέργεια πράξεων που συνδέονταν άμεσα με την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, την συμμόρφωση σε προβλεπόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις και στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Επιπλέον δε, η εταιρία δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση στους εργαζόμενους ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους κατ’ εφαρμογή της νομικής βάσης της συγκατάθεσης ενώ στην πραγματικότητα τα επεξεργαζόταν με άλλη νομική βάση, για την οποία ουδέποτε ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας και συνακόλουθα κατά παραβίαση της υποχρέωσης ενημέρωσης κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ’ και 14 παρ. 1 εδ. γ’ ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αμφιβολίες για την νομιμότητά της επεξεργασίας οφείλει να άρει αυτές προ της επεξεργασίας ή να απέχει από την επεξεργασία μέχρι την άρση των αμφιβολιών.

Τέλος, η Αρχή διαπίστωσε στην προκειμένη περίπτωση την από μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας παραβίαση της αρχής της λογοδοσίας κατ’ αρ. 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ καθώς, αφενός η εταιρία δεν ανταποκρίθηκε στην συναφή υποχρέωση της και ιδίως στο αίτημα της Αρχής να προσκομίσει εσωτερική τεκμηρίωση της επιλογής της νομικής βάσης που εφάρμοσε.

Αφετέρου, η εταιρία μετέφερε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της στους εργαζόμενους ζητώντας τους να υπογράψουν δήλωση σύμφωνα με την οποία αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί και επεξεργάζεται συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της σχέσης απασχόλησης και οργάνωσης της εργασίας καθώς και ότι αποδέχονται επίσης ότι είναι συναφή και πρόσφορα στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης και της οργάνωσης της εργασίας.

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή κατέληξε στο ότι η εταιρία PWC BS ως υπεύθυνος επεξεργασίας:

i. υπέβαλε σε μη σύννομη επεξεργασία κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. α’ ΓΚΠΔ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της καθώς εφάρμοσε ακατάλληλη νομική βάση.

ii. υπέβαλε σε μη θεμιτή και χωρίς διαφανή τρόπο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. β’ και γ’ ΓΚΠΔ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της καθώς τους δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα επεξεργάζεται κατ’ εφαρμογή της νομικής βάσης της συγκατάθεσης κατ’ αρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ, ενώ στην πραγματικότητα τα επεξεργάσθηκε με άλλη νομική βάση, για την οποία ουδέποτε ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι.

iii. ως υπεύθυνος επεξεργασίας αν και έφερε την ευθύνη, δεν ήταν σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 ΓΚΠΔ καθώς και ότι παραβίασε την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ αρχή της λογοδοσίας μεταφέροντας το βάρος της απόδειξης της συμμόρφωσης στα υποκείμενα των δεδομένων.

Κατόπιν τούτων, η Αρχή έκρινε ότι παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων αρχών του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ καθώς και ο έλεγχος οποιασδήποτε άλλης πράξης επεξεργασίας μεταγενέστερης της παράνομης συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μετά την διαπίστωση των παραβιάσεων του ΓΚΠΔ η Αρχή αποφάσισε την κατ’ αρ. 58 παρ. 2 ΓΚΠΔ άσκηση των διορθωτικών της εξουσιών στην συγκεκριμένη περίπτωση με την επιβολή διορθωτικών μέτρων και αποφάσισε να δώσει εντολή στην εταιρία ως υπεύθυνο επεξεργασίας εντός τριών (3) μηνών :

– να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, όπως περιγράφονται στο υποβληθέν από την ίδια Παράρτημα Ι, σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ,

– να αποκαταστήσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της απόφασης,

– να αποκαταστήσει εν συνεχεία και την ορθή εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β-στ’ ΓΚΠΔ στο μέτρο που η διαπιστωθείσα παραβίαση επηρεάζει την εσωτερική οργάνωση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας.

Επιπλέον δε, επειδή το ανωτέρω διορθωτικό μέτρο δεν επαρκεί από μόνο του για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις παραβιασθείσες διατάξεις του ΓΚΠΔ, η Αρχή έκρινε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση με βάση τις περιστάσεις που διαπιστώθηκαν θα πρέπει κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 εδ. θ’ ΓΚΠΔ να επιβληθεί επιπλέον και αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο κατ’ αρ. 83 ΓΚΠΔ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση από την 01-7-2017 έως τις 20-6-2018 σύμφωνα με τις οποίες ο καθαρός κύκλος εργασιών της ανήλθε στο ποσό των 41.936.426,00 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 26/2019 στο dpa.gr

ΠΗΓΗ: www.lawspot.gr