Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Τι είναι;

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων), Δημόσιο (δηλ. ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ). Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει:

Α. μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:

 • προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ
 • προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

 • να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
 • η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Β. Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής, ως εξής:

 • οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ρυθμιστούν σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις
 • τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων δύναται να ρυθμιστούν σε έως:

α) 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,

β) 240 δόσεις για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,

γ) 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια

Γ. Ο Νόμος παρέχει και πρόνοιες στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά που ρυθμίζουν τις οφειλές τους και έτσι η πολιτεία παρέχει Κρατική επιδότηση στα δάνεια 1ης κατοικίας για 5 έτη.

 Αν ο οφειλέτης έχει χρέος μικρότερο από 10.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας με τους πιστωτές του, μέσω άλλων εργαλείων, όπως:

• Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο: με αξιοποίηση των πάγιων / έκτακτων ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ αντίστοιχα.

• Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων: με αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Εφόσον ο οφειλέτης συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του Νόμου, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του:

1) Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ofeiles.gov.gr) και δημιουργία αίτησης (με χρήση κωδικών taxisnet).

2) Πραγματοποίηση άρσης απορρήτου όλων των εμπλεκομένων (δηλ. οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών).

3) Άντληση δεδομένων των ανωτέρω εμπλεκομένων και συμπλήρωση στοιχείων που δεν υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά καταχωρημένα.

4) Υποβολή οριστικής αίτησης. Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιτυγχάνεται η αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.

5) Διενέργεια ελέγχου ύπαρξης πλούτου των ανωτέρω εμπλεκομένων από τους θεσμικούς πιστωτές.

6) Παραγωγή μιας αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών, δύο (2) μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, βάσει του ειδικού αλγορίθμου της πλατφόρμας. Ο αλγόριθμος λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του Νόμου και λαμβάνει υπόψη την αξία της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, μετά την κάλυψη των εύλογων και ανελαστικών δαπανών, τόσο του οφειλέτη όσο και των συνοφειλετών – εγγυητών του.

7) Επισκόπηση πρότασης ρύθμισης οφειλών από τράπεζες και διαχειριστές δανείων και συμμετοχή σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Οι ιδιώτες θεσμικοί πιστωτές δύναται να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με αυτή την πρόταση και να προτείνουν μια αντιπρόταση ή να μην ρυθμίσουν καθόλου. Εάν η πλειοψηφία των ιδιωτών θεσμικών πιστωτών ψηφίσει θετικά, τότε η απόφαση αυτή επιβάλλεται σε όλους τους ιδιώτες θεσμικούς πιστωτές. Το Δημόσιο ψηφίζει πάντοτε θετικά και παρέχει πρόταση ρύθμισης οφειλών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.

8) Αξιολόγηση της ανωτέρω εγκεκριμένης πρότασης ρύθμισης από τον οφειλέτη.

9) Δυνατότητα πραγματοποίησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους ιδιώτες θεσμικούς πιστωτές, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες ενός πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, με σκοπό τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης και προσωποποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών (με ενδεχόμενη μερική ρευστοποίηση περιουσίας).

10) Ο οφειλέτης είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει την πρόταση ρύθμισης, χωρίς καμία επίπτωση. Εφόσον την αποδεχθεί, τότε υπογράφει τη σχετική σύμβαση / συμφωνία ρύθμισης οφειλών που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός συνεπώς επιτρέπει τη ρύθμιση οφειλών τόσο προς το Δημόσιο όσο και τις τράπεζες ή τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης, και αποτελεί μέρος του πτωχευτικού νόμου που τέθηκε σε ισχύ το 2021. Βασίζεται στην πρόταση ρύθμισης που προκύπτει από έναν αλγόριθμο, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση των πιστωτών ή του ανθρώπινου παράγοντα και χωρίς να απαιτείται δικαστική επικύρωση.

Αίτηση για να ρυθμίσουν τα χρέη τους μπορούν να υποβάλουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως τζίρου ή ύψους οφειλών. Μοναδική προϋπόθεση, το χρέος να είναι άνω των 10.000 ευρώ. Ο όρος ότι για να κάνεις αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν πρέπει να έχεις το 90% των συνολικών οφειλών σε έναν χρηματοδοτικό φορέα, που εξαιρούσε μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος οφειλών από το πεδίο εφαρμογής της εξωδικαστικής διαδικασίας, καταργείται. Ο νόμος απαγορεύει την υποβολή αίτησης για ένταξη στη διαδικασία τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.

Εκτός από όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε από δάνεια είτε από χρέη προς το Δημόσιο, στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οφειλέτες με ενήμερα δάνεια. Προϋπόθεση είναι να έχουν υποστεί αποδεδειγμένα μείωση του εισοδήματός τους τουλάχιστον κατά 20%. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μόνο όταν όλες οι οφειλές κάποιου είναι ενήμερες, δηλαδή όταν κάποιος έχει ενήμερο το δάνειό του, αλλά οφείλει στο Δημόσιο, δεν απαιτείται να έχει υποστεί μείωση εισοδήματος 20% για να κάνει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η αυτοματοποιημένη λύση προκύπτει βάσει ενός αλγορίθμου, που υπολογίζει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών που έχει η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο με βάση τα εισοδήματά του και τις υποχρεώσεις του προς το σύνολο των πιστωτών.

Οι ρυθμίσεις που παράγονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνουν: α) Μερική διαγραφή («κούρεμα») οφειλών, η οποία μπορεί να ανέλθει:

 • Εως 75% επί της βασικής οφειλής και έως 95% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και οφειλές προς δήμους).
 • Εως 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ή/και β) Μακροχρόνια αποπληρωμή οφειλών:
 • Εως 240 δόσεις για το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ).
 • Εως 420 δόσεις για τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Οι νέες αλλαγές

Οι νέες αλλαγές που επήλθαν αφορούν στα εξής:


1ον. Υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης.
Τόσο οι πιστωτές όσο και οι οφειλέτες υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος.
Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη.

2ον. Δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών.

Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μια και μόνη οφειλή άνω των 10.000 ευρώ προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να διασώσουν την περιουσία τους.

3ον. Δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στη πρόταση ρύθμισης που του προτείνεται, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις.

4ον. Δυνατότητα ένταξης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα (νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

5ον. Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών υπέρ τρίτων (όπως είναι οι οφειλές σε δήμους κ.λπ), που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.

6ον. Συναίνεση των μικροπιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις.

7ον. Τροποποίηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς όφελος του οφειλέτη.

8ον. Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών. (Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71, αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που προεξοφλούνται.)

9ον. Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών, και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η υπογραφή έχει δρομολογηθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου.

Πλέον, το νέο επιτόκιο της ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώνεται σε 3% σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, τόσο η κατάργηση της ποινής προεξόφλησης όσο και η μείωση του επιτοκίου, καταλαμβάνουν για το μέλλον και τις ήδη επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

10ον. Δυνατότητα λήψης, μέσω της πλατφόρμας, βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση. (Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόντος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης για τις χρηματικές οφειλές του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε νόμιμη χρήση. Η βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4987/2022)

11ον. Διευκρίνιση, με ξεκάθαρο πλέον τρόπο, τι θεωρείται οριστική υποβολή αιτήματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για προστασία του οφειλέτη.

Μπορούμε να εξετάσουμε το φάκελο σας, και να σας παρέχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση για την υπόθεσή σας

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη &
Βεβαίωση Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της αρμόδιας υπηρεσίας και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του άρθρου 217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Αρμόδια Υπηρεσία-Διαδικασία

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης των εισοδηματικών, περιουσιακών και λοιπών κριτηρίων που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), ώστε ο οφειλέτης να χαρακτηριστεί ευάλωτος, ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης εμπίπτει στην κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη και η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Υποβολή Αίτησης

 1. Ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ευάλωτου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και το άρθρο 4 της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/6.3.2019 (Β’ 792), μπορεί να υποβάλει αίτηση εντός των νομίμων προθεσμιών των άρθρων 217 και 218 του ν. 4738/2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 1, ώστε να του χορηγηθεί η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Η έννοια του οφειλέτη περιλαμβάνει, τόσο τον άμεσα αντισυμβαλλόμενο ως πρωτοφειλέτη, όσο και τους ενεχόμενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες ή εγγυητές.
 1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς ταυτοποίησης taxisnet. Μέσω της ταυτοποίησης, ανακτώνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας.

β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του συμβίου αι των εξαρτώμενων μελών του και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίες.

3. Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, καθώς και την ακίνητη περιουσία και τις οικογενειακές καταθέσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:


α) Ότι η κατοικία που έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση συνιστά την κύρια κατοικία του ή, σε περίπτωση μεταβολής αυτής από το χρόνο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, η πλέον πρόσφατη κατοικία.


β) Ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή ότι ο ενυπόθηκος ή ο προσημειούχος πιστωτής, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) έχει κατάσχει το ακίνητό του που συνιστά την κύρια κατοικία ή ότι έχει καταρτιστεί σύμβαση αναδιάρθρωσης του Κεφαλαίου Α’ του Δευτέρου Μέρους του πρώτου βιβλίου του νόμου αυτού.


γ) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ευάλωτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και το άρθρο 217 του ν. 4738/2020.


δ) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.

 1. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο ή το συμβίο και από τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης ή ελεύθερης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο. Στην περίπτωση αυτή, για τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως ευάλωτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) καθώς και το άρθρο 4 της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/2019 (Β’ 792), λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο σύμφωνα με τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώμενα μέλη, που έχει στην επιμέλειά του ο αιτών.

Η διακοπή της έγγαμης ή ελεύθερης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, και τα σχετικά στοιχεία αντλούνται από αυτή.

5. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α 170) για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρισμού ως ευάλωτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και το άρθρο 4 της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/2019 (Β’ 792) για τον αιτούντα, το σύζυγο ή το συμβίο και τα εξαρτώμενα μέλη.

6. Ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης για τον αιτούντα, το σύζυγο ή το συμβίο, και τα εξαρτώμενα μέλη, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η κατοικία που έχει δηλωθεί ως κύρια στην τελευταία φορολογική δήλωση που προηγείται της αίτησης,

β) τυχόν διακοπή της έγγαμης συμβίωσης,

γ) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων τελευταίου φορολογικού έτους,

δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους,

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους. Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα, εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

7 Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδομένων της παρ. 6 η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.

8. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα και των συνυπογραφόντων, συζύγου ή συμβίου και εξαρτώμενων μελών, για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων.

9. Σε περίπτωση που είτε δεν προκύπτει από τα αντλούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης ότι η κατοικία συνιστά την κύρια κατοικία του οφειλέτη, είτε έχει μεταβληθεί η κύρια κατοικία του οφειλέτη από το χρόνο υποβολής της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, αυτός προσκομίζει έγγραφα που να αποδεικνύουν επαρκώς τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία. Τα έγγραφα που δύνανται να προσκομιστούν στην περίπτωση αυτή είναι λογαριασμοί παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο όνομα του δικαιούχου.

10. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 3-9 και την ανάκτηση των στοιχείων που ορίζονται στις παραγράφους αυτές, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα.

11. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρισμού του αιτούντα ως ευάλωτου πραγματοποιείται με βάση:

α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,

β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά,

γ) τις προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

Έκδοση βεβαίωσης

1. Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως ευάλωτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) καθώς και το άρθρο 4 της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργιής απόφασης υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256 (Β’ 792), είτε ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα.
Με την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται, η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα και ενημερώνονται σχετικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ο οφειλέτης και οι χρηματοδοτικοί φορείς.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκδίδεται βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η βεβαίωση αυτή φέρει την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με μηχανικό μέσο, καθώς και μοναδικό αριθμό ελέγχου της γνησιότητάς της. Η ισχύς της βεβαίωσης είναι για τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

3. Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη αποστέλλεται στη συνέχεια ηλεκτρονικά στο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) για να λάβει χώρα η απόκτηση του ακινήτου του ευάλωτου οφειλέτη από το Φορέα, εντός των νομίμων προθεσμιών του άρθρου 218 του ν. 4738/2020, ενώ παράλληλα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στους χρηματοδοτικούς φορείς περί έκδοσης της βεβαίωσης.

Σε λειτουργία τέθηκε μία ακόμα πλατφόρμα στήριξης των δανειοληπτών. Πρόκειται για την πλατφόρμα βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη που αφορά στην στήριξη των δανειοληπτών χορηγώντας τους επιδότηση επιτοκίου. Μέχρι την έναρξη αυτής της πλατφόρμας η επιδότηση επιτοκίου λαμβανόταν με αίτηση στην πλατφόρμα βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη. Πλέον αυτό άλλαξε και λειτουργεί άλλη διαφορετική πλατφόρμα.

Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη με διευρυμένα κατά 30% τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξή του στο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Βεβαίωση Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια της ψήφισης σχετικής νομοθετικής διάταξης, θέτει σε εφαρμογή την Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή διευρυμένων, κατά 30%, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ένταξης των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών στο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, για τους οικονομικά ασθενέστερους οφειλέτες, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται έως τα 27.300 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 21.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.100 ευρώ.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 13.650 ευρώ.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος : 18.200 ευρώ.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 22.750 ευρώ.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 27.300 ευρώ.

Στα ίδια ως άνω όρια διαμορφώνονται και τα κριτήρια των καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού.

 

Αντίστοιχα, διευρύνονται κατά 30% και τα περιουσιακά κριτήρια, δηλαδή η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, έως τα 234.000 ευρώ,  ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 180.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

 

Ταυτόχρονα, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνδράμει και στην υλοποίηση του προγράμματος, ως προς το πρώτο βήμα αυτού, που είναι η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη μέσω δικής της ψηφιακής πλατφόρμας.

 

Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται από σήμερα με υποβολή αίτησης στο link: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-oikonomika-asthenesterou-opheilete

 

Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης, ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου, επιβαρύνει αποκλειστικά το τραπεζικό σύστημα και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη και της βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη;

Πώς αυτές βοηθούν τους δανειολήπτες;

Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη αφορά σε έναν περιορισμένο αριθμό δανειοληπτών λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων που πρέπει να τηρεί ο δανειολήπτης και προστατεύει την κύρια οικία του ευαλώτου από πλειστηριασμό.

Την βεβαίωση αυτή μπορούν να εκδώσουν όσοι δανειολήπτες έχουν λάβει έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους σε πλειστηριασμό και όσοι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι δανειολήπτες να ξεκινήσουν αίτηση στην πλατφόρμα για την βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Η διαδικασία της έκδοσης απαιτεί τουλάχιστον 15 ημέρες και διαρκεί για 3 μήνες.

Σύμφωνα με οδηγίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η έκδοσή της βεβαίωσης θα πρέπει να εκκινήσει εντός 60 ημερών από την επίδοση στον δανειολήπτη της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ή σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Απαιτείται η ανάρτηση και εγγράφων που απαιτεί η πλατφόρμα.

Στην συνέχεια θα πρέπει να επιδοθεί η βεβαίωση τόσο στον συμβολαιογράφο που πρόκειται να διενεργήσει τον πλειστηριασμό όσο και στο επισπεύδον μέρος, που συνήθως είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με την επίδοση της βεβαίωσης ο δανειολήπτης θα καταφέρει να σταματήσει τον πλειστηριασμό. Προσοχή επιτυγχάνεται μόνο αναστολή πλειστηριασμού και όχι ακύρωσή του δια παντός.

Στην περίπτωση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη μετά από κήρυξη πτώχευσης θα πρέπει να ενημερωθεί ο σύνδικος πτώχευσης για την εκκίνηση της έκδοσης προκειμένου να συμπράξει και αυτός στην διαδικασία. Προσοχή η βεβαίωση έχει ισχύ 3 μηνών και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού.

Με την έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, ο οφειλέτης συναινεί για την μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του σε έναν Ιδιωτικό Φορέα, τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο οφειλέτης θα έχει την δυνατότητα να συνεχίσει να διαμένει στην κατοικία του για 12 έτη καταβάλλοντας ενοίκιο στον ιδιωτικό φορέα. Μετά την πάροδο των 12 ετών θα έχει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας του.

Να σημειωθεί ότι ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να συμμετέχει και στην πλατφόρμα συνεισφοράς του Δημοσίου, που είναι διαφορετική πλατφόρμα, μέσω της οποίας παρέχεται επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου για 15 μήνες, μέχρι να μεταβιβασθεί δηλαδή η κύρια κατοικία στον ιδιωτικό φορέα.

Από την άλλη, η βεβαίωση οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους δανειολήπτες που είδαν τη μηνιαία δόση του δανείου τους να αυξάνεται λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Δεν έχει να κάνει με πλειστηριασμούς. Έχει να κάνει με την προσπάθεια να συγκρατηθεί η αύξηση της μηνιαίας δόσης των ενήμερων δανείων.

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια νέα πλατφόρμα και τέθηκαν υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια. Για την έκδοση της βεβαίωσης η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή της πλατφόρμας ευάλωτου οφειλέτη και απαιτούνται τουλάχιστον 15 ημέρες.

Συνεπώς, πλέον πρόκειται για δύο διαφορετικές βεβαιώσεις που εκδίδονται από διαφορετικές πλατφόρμες. Η σημασία της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη είναι αδιαμφισβήτητή για τους δανειολήπτες, καθώς τους δίνεται μία ευκαιρία να σώσουν το σπίτι τους ακόμα και την τελευταία στιγμή και να συνεχίσουν να κατοικούν σε αυτό ως μισθωτές. Η βεβαίωση οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη, από την άλλη, προσφέρει μία οικονομική ελάφρυνση στους ενήμερους δανειολήπτες που αποπληρώνουν το δάνειο τους αλλά επιβαρύνθηκαν από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Μπορούμε να εξετάσουμε το φάκελο σας, και να σας παρέχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση για την υπόθεσή σας

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικός νόμος για επιχειρήσεις

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικός νόμος για επιχειρήσεις

Πτώχευση εταιρίας

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης πτώχευσης έχουν Εταιρείες και Επιχειρήσεις με οφειλές σε Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Servicers Μ.Ε.Α.” ή “Servicers”), στο Δημόσιο ή τον eΕΦΚΑ.

Εάν η οφειλέτιδα Εταιρεία ή Επιχείρηση είναι ήδη σε «παύση πληρωμών» τότε δικαίωμα κατάθεσης αίτησης πτώχευσης έχουν εκτός από την οφειλέτιδα, έκαστος των πιστωτών καθώς και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας. 

1. Προϋπόθεση Πτώχευσης

Η Εταιρεία ή η Επιχείρηση να βρίσκεται σε “παύση πληρωμών”. Με τον όρο “παύση πληρωμών” νοείται η κατάσταση όπου κάποιος αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Τεκμαίρεται η παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο τον eΕΦΚΑ ή τις τράπεζες, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών και για μη εξυπηρετούμενο ποσό άνω των 30.000 ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

2.Διαδικασία Πτώχευσης

Στο Νέο Πτωχευτικό Νόμο γίνονται πλέον δύο διακρίσεις:

α) Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και 

β) Λοιπές Πτωχεύσεις

α. Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Εντάσσονται όσες Εταιρείες ή Επιχειρήσεις για δύο συνεχόμενες χρήσεις ικανοποιούν δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4308/2014. Δηλαδή :

i)το σύνολο του ενεργητικού τους δεν είναι μεγαλύτερο από 350.000 ευρώ,

ii)το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους δεν είναι μεγαλύτερο των 700.000 ευρώ και

iii) ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν είναι μεγαλύτερος των 10 ατόμων.

Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας. Εκκινεί με ηλεκτρονική αίτηση πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (ΗΜΦ) στο οποίο και παραμένει δημοσιευμένη για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Εάν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν υποβληθεί παρέμβαση τρίτου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη προϋπόθεση τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο (Ειρηνοδικείο). Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το Ειρηνοδικείο ο εισηγητής ο οποίος διορίζει τον σύνδικο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, σε αρκετά περιφερειακά Ειρηνοδικεία, υπάρχουν ενεργοί μόνο ένας Ειρηνοδίκης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαφοροποίηση του προσώπου του πτωχευτικού δικαστή από τον εισηγητή της πτώχευσης.

β. Λοιπές Πτωχεύσεις: 

Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας ή της Επιχείρησης το οποίο δικάζει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη ότι οι πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιόν του ασκούνται με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά χωρίς τήρηση προδικασίας, ενώ οι κύριες παρεμβάσεις ασκούνται υποχρεωτικά με αυτοτελές δικόγραφο το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την δικάσιμο, και συνεκδικάζονται υποχρεωτικά με την αίτηση.

Η άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές δικόγραφο σε διαφορετική δικάσιμο, δεν αποτελεί λόγο αναβολής της συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο. Είναι σαφής, λοιπόν, η πρόθεση του νομοθέτη για την επίσπευση των διαδικασιών. Ωστόσο η πρόβλεψή του για ουσιαστική απαγόρευση εφέσεως επί της απόφασης εγείρει δικονομικά – συνταγματικά ζητήματα.

Με την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης αποφασίζεται η ρευστοποίηση είτε του συνόλου της επιχείρησης είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Στα πλαίσια αυτά αποφασίζεται και η απαλλαγή ή όχι των εκπροσώπων και των διοικούντων των υπό πτώχευση εταιρειών και επιχειρήσεων. 

3. Απαλλαγή των εκπροσώπων των υπό πτώχευση εταιρειών και επιχειρήσεων

Με το άρθρο 195 του νΠτΚ τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται της ευθύνης τους για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 3 έτη πριν από την παύση των πληρωμών (εννοείται: εφόσον η πτώχευση κηρύχθηκε λόγω παύσης πληρωμών) ή έως και 3 έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης για την πτώχευση (εφόσον η πτώχευση κηρύχθηκε λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης).

Ο προσδιορισμός του χρόνου της παύσης πληρωμών (δηλ. της ημερομηνίας) είναι σημαντικός: το πτωχευτικό Δικαστήριο δύναται να ορίσει ότι αυτός ανατρέχει σε διάστημα έως και 2 έτη πριν την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης (τα 2 έτη αποτελούν το προγενέστερο δυνατό χρονικό σημείο στο οποίο μπορεί το Δικαστήριο να προσδιορίσει την παύση πληρωμών). Έτσι, η απαλλαγή του νομίμου εκπροσώπου μπορεί κατ’ αποτέλεσμα τελικά να εκτείνεται έως και 5 έτη πριν την ημερομηνία κατά την οποία κατατίθεται η αίτηση πτώχευσης (δύο έτη – το μέγιστο διάστημα στο οποίο δύναται να ανατρέχει η παύση πληρωμών – και 36 μήνες πριν από την ορισθείσα παύση πληρωμών).

Απο τη νέα διάταξη δεν ευνοούνται μόνο εκπρόσωποι κατά την κήρυξη της πτώχευσης αλλά και πρόσωπα τα οποία κατείχαν τις προαναφερθείσες ιδιότητες κατά το παρελθόν. Ο λόγος είναι πως σύμφωνα π.χ. με το άρθρο 50 ΚΦΔ, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενοι ορίζονται εκείνοι που κατά το διάστημα στο οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι συγκεκριμένες φορολογικές οφειλές, κατείχαν τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης. Η τριετία (έως πενταετία) αποτελεί και πάλι το απώτατο όριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 263 παρ. 6 του νΠτΚ, η απαλλαγή αυτή (ενν. εκείνη του ά. 195) εφαρμόζεται και επί εκπροσώπων νομικού προσώπου που κηρύχθηκε σε πτώχευση “σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 ή του προϊσχύοντος πτωχευτικού δικαίου. Συνεπώς, η ευμενής αυτή μεταχείριση δρα και αναδρομικά.

Εξίσου σημαντικό για τους αλληλεγγύως ευθυνόμενους είναι όμως και το εξής: τα ευεργετικά αποτελέσματα της απαλλαγής εκτείνονται και στο ποινικό σκέλος: σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα Απόφαση Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων (44510 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Β’ 1516/15-04-2021), οι οφειλές στις οποίες εκτείνεται η απαλλαγή δεν λαμβάνονται υπόψη για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου ή διοικούντος για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Εξάλλου, κατόπιν της απαλλαγής, τα ποσά αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση στον νόμιμο εκπρόσωπο ή διοικούντα αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Μπορούμε να εξετάσουμε το φάκελο σας, και να σας παρέχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση για την υπόθεσή σας

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Προστασία πρώτης κατοικίας – αίτηση

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Προστασία πρώτης κατοικίας - αίτηση

Δικηγόρος για Κατασχέσεις/ Πλειστηριασμούς ακινήτων

Το γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με μεγάλο αριθμό θετικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) και ρύθμισης οφειλών μέσω του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019).

Πλέον ο νέος πτωχευτικός νόμος έχει αλλάξει αρκετά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις.

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας (ν. 4738/2020) ή αλλιώς «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» τέθηκε σε ισχύ από την 1-1-2021 και αντικατέστησε όλα τα παλαιότερα νομοθετήματα ρύθμισης και απαλλαγής χρεών όπως ο νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010), ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), τη πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019) κ.α. 

Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπήρχε στο παρελθόν η αντίστοιχη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, με τη βασική διαφορά όμως ότι με το νόμο Κατσέλη ο οφειλέτης διατηρούσε την κυριότητα της κατοικίας του εφόσον ήταν συνεπής με τη δικαστική απόφαση. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον νέο Πτωχευτικό νόμο και τη διαδικασία περι Κατάσχεσης και Πλειστηριασμών εδώ:

Το δικηγορικό μας γραφείο Ηλιόπουλος και Συνεργάτες μπορεί να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε: από το τι ισχύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι τις δυνατότητες άμυνας / ανακοπής κατάσχεσης.

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πλειστηριασμός – Διαδικασία

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πλειστηριασμός - Διαδικασία

κατασχεση ακινητου διαδικασια

Ποια είναι η διαδικασία για να φτάσει ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό

Α. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τράπεζα αποστέλει επιστολή στον δανειολήπτη ή την επιχείρηση καλώντας τον να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης. 

Είναι καλό να τηρηθεί η διαδικασία εκ μέρους του δανειολήπτη, γιατί αν δεν ανταποκριθεί στην επιστολή αυτή, τότε θα θεωρηθεί ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης.

Τότε η Τράπεζα καταγγέλλει τη δανειακή σύμβαση και προχωρά στην έκδοση διαταγής πληρωμής.

Β. Καταγγελία της σύμβασης

Εφόσον δεν ρυθμιστεί το δάνειο η Τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώδικη δήλωση. Η δήλωση κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης.

Η τράπεζα στο σημείο αυτό ζητά από τον δανειολήπτη να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής με τους τόκους και τα έξοδα, εντός προθεσμίας.

Γ. Έκδοση διαταγής πληρωμής.

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής.


Η διαταγή πληρωμής κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη, ο οποίος πλέον καλείται να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής. 

Στο σημείο αυτό αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο πίσω μέρος της διαταγής πληρωμής επισυνάπτεται εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή να ζητήσει το ποσό της οφειλής. 

Μετά την παρέλευση 3 εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου και να βγάλει πρόγραμμα πλειστηριασμού. 

Ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών. Οι λόγοι της ανακοπής είναι καθαρά νομικοί και μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισβήτηση του ποσού της απαίτησης, τυπικούς λόγους σε ότι έχει να κάνει με τη διαδικασία και την τήρηση προθεσμιών, καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους της τράπεζας κλπ. (Δείτε παραδείγμα λόγων εδώ: )Επειδή η συζήτηση της ανακοπής μπορεί να οριστεί σε πολλούς μήνες μετά από την κατάθεσή της ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα προσωρινής προστασίας μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

Μπορεί επίσης να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής του.

Δ. Κατάσχεση ακινήτου και πρόγραμμα πλειστηριασμού

Εάν ο δανειολήπτης δεν έχει ασκήσει ανακοπή ή έχει ασκήσει αλλά απορρίφθηκε, τότε το επόμενο βήμα είναι η κατάσχεση του ακινήτου και ή έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού. 

Η κατάσχεση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος κοινοποιεί τη κατασχετήρια έκθεση μαζί με το πρόγραμμα πλειστηριασμού στο ακίνητο. Η κατασχετήρια έκθεση περιγράφει μεταξύ άλλων το ακίνητο το οποίο κατάσχεται, την απαίτηση για την οποία γίνεται η κατάσχεση και ορίζει την ημερομηνία που θα γίνει ο πλειστηριασμός. 

Ο δανειολήπτης μπορεί να προσβάλει τη κατασχετήρια έκθεση και το πρόγραμμα πλειστηριασμού εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης. 

Οι λόγοι μπορεί να είναι οι ίδιοι με αυτούς που προτάθηκαν στην ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, κυρίως όμως αυτό που μπορεί να προταθεί με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας έχει να κάνει με τη τυπική διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει ο δικαστικός επιμελητής και η τράπεζα που σε πολλές περιπτώσεις δεν πράττει.

Με δύο λόγια δηλαδή αναζητούμε σφάλματα στη κατασχετήρια έκθεση και στη διαδικασία που προηγήθηκε πριν την κατάσχεση. 

Στη περίπτωση δε που η ανακοπή δεν γίνει δεκτή τότε έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε έφεση και να ζητήσουμε την αναστολή του πλειστηριασμού από το Εφετείο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ε. Ξένα funds και πλειστηριασμοί

Για δάνεια που μεταβιβάστηκαν ενώ είχε ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή είχε ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση το fund πρέπει να επιδώσει ξανά τη διαταγή πληρωμής με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα στον δανειολήπτη. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ευκαιρίες να ανακόψει κάποιος αποτελεσματικά την εκτέλεση αφού προκύπτουν νέοι λόγοι ανακοπής. 

Ζ. Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς – εμπορικής αξίας ακινήτου

Στη κατασχετήρια έκθεση εκτιμάται η εμπορική αξία τους ακινήτου η οποία είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό.

Εάν ο δανειολήπτης εκτιμά πως η εμπορική αξία αυτή είναι χαμηλότερη της πραγματικής μπορεί να διορθώσει την τιμή αυτή προς τα πάνω με δικαστική απόφαση ασκώντας την ανακοπή του άρθρου 954.

Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι 15 εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. 

Το όφελος που έχει ο δανειολήπτης είναι α) ανεβάζοντας την εμπορική αξία μειώνεται η πιθανότητα να βρεθεί υποψήφιος πλειοδότης την ημέρα του πλειστηριασμού και ο πλειστηριασμός πιθανόν να ματαιωθεί

 Β) εάν τελικά το ακίνητο πλειστηριαστεί, το ποσό που θα προκύψει να είναι μεγαλύτερο και να γίνει μεγαλύτερη απομείωση από το συνολικό ύψος της οφειλής του προς τη Τράπεζα. 

Εαν έχετε απορίες για εξειδικευμένα σημεία της διαδικασίας πλειστηριασμού, μπορούμε να σας ενημερώσουμε

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικός νόμος – Αίτηση για κήρυξη πτώχευσης

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικος νομος Αίτηση για Κήρυξη πτώχευσης

Τι χάνει ο οφειλέτης

Την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να καταθέσει, o οφειλέτης (που προφανώς δεν θα θέλει να το κάνει εκτός κάποιων περιπτώσεων), οι πιστωτές, αλλά και ο εισαγγελέας πρωτοδικών.

1. Υπό ποιες προϋποθέσεις κηρύσσεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε πτώχευση;

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών, δηλαδή εκείνος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Κατά τεκμήριο, ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν αδυνατεί να αποπληρώσει είτε προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε προς τα χρηματοδοτικά ιδρύματα  το 40% τουλάχιστον των συνολικών του υποχρεώσεων για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών και η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

2. Τι ανήκει στην πτωχευτική περιουσία;

Στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνεται το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, στην πτωχευτική περιουσία από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή, ανήκει το μέρος του ετήσιου εισοδήματός του, αφαιρουμένων των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης ή το του δωδεκαπλάσιου του ακατάσχετου, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο.

Τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη ανεξαρτήτως ύψους, μπορούν με αίτησή του να εξαιρεθούν από την πτωχευτική περιουσία, όταν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία ή/και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 10% των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των 100.000 ευρώ, με εξαίρεση όσα αποκτήθηκαν το τελευταίο ένα έτος πριν την υποβολή αίτησης πτώχευσης.

3. Τι δεν ανήκει στην πτωχευτική περιουσία;

Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης.

Επίσης, τονίζεται ότι δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα ακατάσχετα ή εξαιρούμενα με ειδικές νομοθετικές διατάξεις περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη. Συνεπώς, εξακολουθούν να είναι ακατάσχετα οι μισθοί, οι συντάξεις και οι ασφαλιστικές παροχές, όπως ορίζει το δικονομικό δίκαιο και άλλες διατάξεις.

4. Η απόφαση του δικαστηρίου επί της πτώχευσης μπορεί να αμφισβητηθεί;

Ναι, Έναντι της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, είναι δυνατό να ασκηθεί είτε ανακοπή είτε αίτηση ανάκλησης.

5. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον οφειλέτη μετά την περάτωσή της πτώχευσης;

Μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές του. Ο χρόνος που επέρχεται η απαλλαγή εξαρταται από το ύψος της περιουσίας.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια για κήρυξη πτώχευσης, απο την αρχική αίτηση μέχρι της οριστική περάτωση.

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Μπορώ να ενταχθώ στην κατηγορία «Ευάλωτοι Οφειλέτες»;

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Μπορώ να ενταχθώ στην κατηγορία «Ευάλωτοι Οφειλέτες»;

Δικαιούχοι επιδόματος στέγασης

1. Ποιοι ορίζονται ως “ευάλωτοι οφειλέτες”;

Στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι δικαιούχοι του επιδόματος Στέγασης. Ειδικότερα, θα πρέπει να πληρούν ορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως λ.χ συνολικό ετήσιο εισόδημα 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.500€, για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000€, συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας 120.000 € (βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), προσαυξανόμενο κατά 15.000 € για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 €, σύνολο τραπεζικών καταθέσεων 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.500 € για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000 €. Επίσης θα πρέπει να πληρούται και το κριτήριο της νόμιμης και μόνιμης διαμονής κατά τα τελευταία 5 έτη στην ελληνική επικράτεια.

Τονίζεται ότι, αν ο ευάλωτος οφειλέτης καταρτίσει μίσθωση για την κύρια κατοικία του, το επίδομα στέγασης καταβάλλεται στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ως μερική εξόφληση του μισθώματος.

2. Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τους ευάλωτους οφειλέτες;

Οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι είτε κηρύχθηκαν σε πτώχευση είτε επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας τους αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την κύρια κατοικία τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης.

3. Πώς ορίζεται ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης;

Ο φορέας θα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), στο οποίο θα παραχωρούνται από το Δημόσιο βάσει σύμβασης παραχώρησης τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του. Ειδικότερα, θα αναλαμβάνει την απόκτηση, τη μίσθωση και τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη.

4. Τι προβλέπεται ειδικότερα για τη μίσθωση της κύριας κατοικίας;

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη και μπορεί να καταγγελθεί, εφόσον ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλλει τρία (3) μισθώματα. Η καταγγελία της μίσθωσης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς.

Εφόσον, ο μισθωτής (ή οι νόμιμοι διάδοχοί του) καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων, τότε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς και να αποκτήσει έναντι τιμήματος την κυριότητα της κύριας κατοικίας, που είχε μεταβιβαστεί στον φορέα. Αν το δικαίωμα αυτό ασκηθεί πριν τη λήξη της μίσθωσης, τότε ο μισθωτής οφείλει να καταβάλλει στον φορέα την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μίσθωσης (των 12 ετών)  επιπλέον του τιμήματος επαναγοράς.

Μπορούμε να εξετάσουμε το φάκελο σας, και να σας πούμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την κατηγορία «ευάλωτοι οφειλέτες»

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Αίτηση για Πτώχευση μικρού αντικειμένου

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Αίτηση για Πτώχευση Μικρού Αντικειμένου

Συντομευμένη διαδικασία για μικρομεσαίους

H συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών προσώπων, ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων της χώρας υπάγεται στην κατηγορία των «μικρομεσαίων» οφειλετών. Για τους τελευταίους, ο νέος νόμος (Ν. 4738/2020) επιφυλάσσει μια διαφορετική, απλουστευμένη και συντομευμένη διαδικασία πτώχευσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως ελάσσονος οικονομικής σημασίας λόγω της μικρής – προσδιοριζόμενης αξίας της περιουσίας των οφειλετών και είναι απαλλαγμένη από αρκετές απαιτούμενες κατά τη συνήθη πορεία χρονοβόρες ενέργειες.

1. Τι ορίζεται ως πτώχευση μικρού αντικειμένου;

Ως πτώχευση μικρού αντικειμένου στα φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται ως κριτήριο η περιουσία του προσώπου. Σημειώνεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Ειδικότερα, η αξία της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

Για τα νομικά πρόσωπα, ως πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ορίζονται εκείνες, στις οποίες ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) πληρεί  ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας (άρθρο 2 του ν. 4308/2014) και ειδικότερα: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ, γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

2. Υπό ποία προϋπόθεση κηρύσσεται ένας οφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή πολύ μικρή νομική οντότητα) σε πτώχευση;

Προϋπόθεση κήρυξης σε πτώχευση είναι η παύση πληρωμών, η οποία θεωρείται δεδομένη, όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

3. Η απόφαση του δικαστηρίου επί της πτώχευσης μικρού αντικειμένου μπορεί να αμφισβητηθεί;

Υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, με το ένδικο μέσο της έφεσης

4. Ποια διαδικασία προβλέπεται για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου;

Η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας είτε από οποιονδήποτε πιστωτή είτε από τον οφειλέτη και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Αν μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση της αίτησης πτώχευσης δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά αυτής, ή υποβληθεί, αλλά αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο.

 

Αν η αίτηση κατατεθεί από τον οφειλέτη, θα πρέπει παράλληλα να υποβάλλει σε πρωτότυπο, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, με εξαίρεση α) ανεξασφάλιστα περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας και β) το ετήσιο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Μπορούμε να εξετάσουμε το φάκελο σας, και να σας πούμε αν υπάγεστε στην Πτώχευση Μικρού Αντικειμένου

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Αίτηση για Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Αίτηση για Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

1.Τι ισχύει με την Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Ο νέος πτωχευτικός νόμος (4738/2020) που έχει ως τίτλο “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας” στο Α κεφάλαιο προβλέπει την προσπάθεια για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, μέσα από την  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους).

Δεν προβλέπεται υποχρέωση των τραπεζών να απαντούν και να κάνουν προτάσεις. Υπάρχει δυνατότητα για αναστολή μέτρων εκτέλεσης μέχρι την περάτωση της διαδικασίας (άρθρο 18).

2. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση και ποια άλλα στοιχεία συνυποβάλλονται;

Α. Για τα φυσικά πρόσωπα η αίτηση του οφειλέτη περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής

α) πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

β) κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη με τα πλήρη στοιχεία τους, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή, καθώς και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος κάθε οφειλής,

γ) κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων,

δ) πλήρη περιγραφή των βαρών και εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

ε) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

3. Προστατεύεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη από την υποβολή της αίτησης και για πόσο χρόνο;

Ναι. Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την περάτωση της διαδικασίας (2 μήνες), αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων (κινητών ή ακινήτων) του οφειλέτη.

Στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης, δεν είναι επιτρεπτή η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

4. Τι ισχύει για τις οφειλές προς το Δημόσιο/Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(240 δόσεις);

Στην περίπτωση συμμετοχής του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης, εφόσον η σύμβαση εγκριθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη, κοινοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για να γίνει αποδεκτή από τους τελευταίους θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τα εξής:

α) οι απαιτήσεις του Δημοσίου/Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης να μην υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ

β) το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων, και

γ) το περιεχόμενο της σύμβασης να είναι αποτέλεσμα υπολογιστικού εργαλείου (πρόκειται για ένα εργαλείο, η χρήση του οποίου θα υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών και με βάση αυτό θα καθορίζεται οι δόσεις αποπληρωμής, οι τόκοι κλπ)

δ) για να γίνει αποδεκτή η σύμβαση αναδιάρθρωσης με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να πληρεί επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:

 • την αποπληρωμή των οφειλών έως 240 δόσεις
 • να μην ρυθμίζονται εκ νέου οφειλές, που έχουν τύχει ρύθμισης μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του νέου πτωχευτικού νόμου (4738/2020) ή του Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017)
 • η τμηματική αποπληρωμή των οφειλών ανά χρονικά διαστήματα να μην υπερβαίνουν τον μήνα
 • η μηνιαία δόση να είναι άνω των 50 ευρώ
 • δεν παρέχεται περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή
 • η ικανοποίηση των απαιτήσεων να γίνεται μόνο με την παροχή χρηματικών ποσών και όχι με άλλα ανταλλάγματα.

5. Δικαιούμαι να υποβάλλω αίτηση ένταξης στην εξωδικαστική ρύθμιση ?

Υπάρχουν 6 περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης ΔΕΝ δικαιούται να υπαχθεί στη ρύθμιση.

α) όταν το 90% των συνολικών οφειλών του σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή όταν το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

β) όταν εκκρεμεί αίτηση στο δικαστήριο για ένταξη στο ν. Κατσέλη (ν.3869/10) ή στο  ν. 4605/2019 Πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας ή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) ή όταν πρόκειται για εταιρεία και εκκρεμεί  αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση με βάσει το ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας),

Σημαντικό: εκτός αν  έχει παραιτηθεί έγκυρα από τις διαδικασίες των νόμων αυτών μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

γ) όταν ο οφειλέτης (εταιρεία) έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση

δ) όταν εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης στις παραπάνω διαδικασίες ή δεν έχουν παρέλθει 15 μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή για τις εταιρείες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην περίπτωση β’ ή ο πιστωτής έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής του υπό πτώχευση φυσικού ή νομικού προσώπου στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014

ε) όταν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της: φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεσης, εκβίασης,  πλαστογραφίας, δωροδοκίας,  δωροληψίας, λαθρεμπορίας, καταδολίευσης δανειστών,  χρεοκοπίας ή απάτης σε βαθμό κακουργήματος.

στ) όταν ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό 20%. Η επιδείνωση μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων είτε στην αύξηση των δαπανών.

Μπορούμε να εξετάσουμε τον φάκελό σας και να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε εάν μπορείτε να υπαχθείτε στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Τι είναι η διαταγή πληρωμής;

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Τι είναι η διαταγή πληρωμής;

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή

Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο.

Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται. 

Δηλαδή δεν καλείται ο δανειολήπτης σε κάποιο δικαστήριο πριν εκδοθεί η διαταγή πληρωμής. Να σημειωθεί ότι αφού εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής μπορεί η Τράπεζα χωρίς τη συναίνεση του δανειολήπτη να εγγράψει προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό του δικό του ή και του εγγυητή.

Συνήθως προηγείται κοινοποίηση ενός εξωδίκου. Η εξώδικη δηλωση αποτελεί μια όχληση δηλαδή μια προειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν υπάρξει συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ο δανειστής θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Προστασία Οφειλέτη - Δανειολήπτη

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από αυτήν που του επιδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής να ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε, ζητώντας να ακυρωθεί. Η Ανακοπή απευθύνεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής και ορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία κλητεύεται να παραστεί και ο δανειστής, ενώ παρίσταται και ο ανακόπτων-οφειλέτης.

Το Δικαστήριο που συζητεί την Ανακοπή αποφασίζει αν θα ακυρωθεί ή όχι η Διαταγή Πληρωμής, ή αν αυτή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ως προς κάποιο μέρος της.

Σημειώστε πως, εως την εκδίκαση της ανακοπής, η περιουσία του οφειλέτη ΔΕΝ προστατεύεται. Για να προστατευτεί, θα πρέπει να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία προϋποθέτει την νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής και την ύπαρξη κινδύνου ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης στο πρόσωπο του οφειλέτη από την εκτέλεσή της, ενώ θα πρέπει να πιθανολογείται και η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής.  

Η αίτηση αναστολής απευθύνεται στο ίδιο Δικαστήριο που απευθύνεται και η ανακοπή. Για να προστατευτεί άμεσα, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει έκδοση προσωρινής διαταγής που θα αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την συζήτηση της Αίτησης αναστολής του ή μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, την εκτέλεση της σε βάρος του Διαταγής Πληρωμής.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, κατασχετηρίων εκθέσεων, και τραπεζικών διαμεσολαβήσεων.